Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Dana Slivková, PhD.

Počet článkov autora: 31


Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní (I.)

Cieľom príspevku je vymedziť rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti o transferovom oceňovaní podľa aktuálneho legislatívneho rámca platného pre zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017 v kontexte zmien prijatých v decembri roku 2018.

Posudzovanie možnosti vzniku stálej prevádzkarne počas práce z domu pred, počas a po pandémii COVID-19

Cieľom príspevku je vysvetliť aktuálne posudzovanie možnosti vzniku stálej prevádzkarne v prípade výkonu činnosti fyzickej osoby (zamestnanca, resp. inej osoby) v mieste bydliska (Home office) pred, počas a po pandémii COVID-19 s ohľadom na apliká...

Výplata dividend z hľadiska medzinárodného zdaňovania

Daná je talianska spoločnosť, ktorá má 100 % podiel na základnom imaní (ďalej len „ZI“) poľskej spoločnosti, a táto poľská dcérska spoločnosť má 100 % podiel na ZI slovenskej spoločnosti. Otázkou je, či slovenská dcérska spoločnosť môže vyplatiť d...

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a zahraničný športovec

Belgický športovec sa zúčastnil na pretekoch na Slovensku v priebehu 5 dní. Ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, a z tohto dôvodu by uvedený príjem mal byť zdanení na Slovensku aj podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej ...

Benefity pre zamestnancov - opcie

Daná je talianska spoločnosť (banka), ktorá plánuje odmeňovať svojich zamestnancov / riaditeľov nasledujúcimi spôsobmi: Bezplatné postúpenie opcií, ktoré oprávňujú príjemcom získať kmeňové akcie banky v prípade ich uplatnenia. Príjemcovia budú ma...

Odštepenie stavby zahraničnou osobou a DPPO

Česká spoločnosť SRO1 (CZ firma) v minulosti (rok 2017) kúpila (kúpna zmluva) rekreačný dom s pozemkami umiestnenú na Slovensku. V roku 2018 bolo vykonané na nehnuteľnosti technické zhodnotenie. Pri kúpe nehnuteľnosti, ani pri technickom zhodnoten...

Zdaňovanie ziskov zo scudzenia majetku

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad podmienok pre zdaňovanie ziskov zo scudzenia majetku pri súvisiacich cezhraničných transakciách. Obsahom príspevku je vysvetliť, aký vplyv majú na zdaňovanie predmetných príjmov medzinárodné zmluvy, vymedzenie ...

Vznik a existencia stálej prevádzkarne v kontexte "Závislý zástupca"

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad v oblasti medzinárodného zdaňovania ziskov podnikov (rezidentov druhých zmluvných, resp. nezmluvných štátov), ktoré vykonávajú na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) svoju činnosť, vysvetliť, ako sa apl...

Dividendy materskej firme a zrážková daň

Jediným spoločníkom slovenskej spoločnosti s r. o. je firma zo štátu Sv. Krištof a Nevis (St. Kitts and Nevis). Slovensko s týmto štátom nemá medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ale má zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní ...

Prijatá faktúra a daň vyberaná zrážkou

Jediným spoločníkom slovenskej spoločnosť s r. o. je firma zo štátu Sv. Krištof a Nevis (St. Kitts and Nevis). Slovensko s týmto štátom nemá medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ale má zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní (...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály