Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2013

Zmeny zákona o DPH a ich vplyv na účtovanie

Ing. Anna Jurišová Ing. Jana Turóciová

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“ (zákon č. 246/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z...

Záložné právo a zabezpečovací prevod práva v úverových zmluvách od 1. 10. 2012

Ing. Igor Škula

Záložné právo, ako aj zabezpečovací prevod práva sú právne inštitúty prameniace v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tieto inštitúty sú však relat...

Uloženie sankcie za správne delikty v oblasti DPH podľa daňového poriadku (II.)

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Zo seriálu: Uloženie sankcie za správne delikty v oblasti DPH podľa daňového poriadku

Problematiku sankcií, t. j. postup uloženia pokuty a vyrubenia úroku z omeškania za zistené porušenia ustanovení hmotno-právnych daňových zákonov alebo procesného zákona upravuje od 1. januára 2012...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.