Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2021

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2021

Miestne zisťovanie a postavenie daňového subjektu

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pri výkone správy daní a poplatkov môže vzniknúť situá­cia, keď správca dane nemá postačujúce množstvo dôkazov, ktoré by mu umožňovali vydať meritórne rozhodnutie. V takomto prípade nemôže správca ...

Osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 € a viac v zákone o dani z príjmov

Ing. Lucia Vanková

Ak podnikateľ ukončí rok v podnikaní so stratou, alebo vykáže nedostatočný základ dane, musí pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 € a viac uplatniť obmedzujúce opatrenia, dôsledkom kt...

Výsledok hospodárenia za rok 2020 a jeho vysporiadanie

Ing. Ľudmila Novotná

Po zostavení účtovnej závierky v obchodných spoločnostiach (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) a v družstve dochádza k schvaľovaniu účtovnej závierky a k vysporiadaniu účtovného v...

Softvér z hľadiska dane z príjmov

Ing. Miroslava Brnová

Softvér je z hľadiska dane z príjmov považovaný za nehmotný majetok, pričom z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa za nehmotný majetok považuje nehmotn...

Zdaňovanie ziskov zo scudzenia majetku

Ing. Dana Slivková, PhD.

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad podmienok pre zdaňovanie ziskov zo scudzenia majetku pri súvisiacich cezhraničných transakciách. Obsahom príspevku je vysvetliť, aký vplyv majú na zdaňovanie pr...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Martina Uhrinová.
Redakčná rada: Ing. Ondrej Baláž, Ing. Richard Farkaš, PhD., Ing. Emília Rybárová.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: daneauctovnictvo@wolterskluwer.com.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo
stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor.
Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné
predplatné je 129 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Návrh a úprava obálky: www.sueweb.sk
Zadané do tlače: 12. 7. 2021.
EV 1065/08
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.