Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2021

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2021

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021

Ing. Eva Gášpárová

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo je povinná zostaviť aj účtovnú závierku, čo vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)....

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Ing. Monika Adamíková

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) určuje účtovnej jednotke povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom, zaruč...

Zdanenie vybraných nepeňažných plnení u zamestnancov

Ing. Miroslava Brnová

V súčasnosti zamestnávatelia razia trend zaujať nových zamestnancov cez množstvo poskytovaných nepeňažných plnení – benefitov. Ide o prípady, keď zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť nejaké výho...

Opravné položky k rizikovým pohľadávkam v zákone o dani z príjmov

Ing. Lucia Vanková

S blížiacim sa záverom roka aktuálnou témou v mnohých účtovných jednotkách sa stáva tvorba opravných položiek. Aj keď zásady pre tvorbu opravných položiek upravujú postupy účtovania, rozhodnutie úč...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Martina Uhrinová.
Redakčná rada: Ing. Ondrej Baláž, Ing. Richard Farkaš, PhD., Ing. Emília Rybárová.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: daneauctovnictvo@wolterskluwer.com.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor.

Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné
predplatné je 129 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Návrh a úprava obálky: www.sueweb.sk
Zadané do tlače: 31. 10. 2021.
EV 1065/08
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.