Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Dane, poplatky, náhrady

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

222/2004 Z.z. N

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

78/1992 Zb.

Schválený 29. 1. 1992 Účinný 10. 3. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení neskorších predpisov

76/2007 Z.z.

Schválený 31. 1. 2007 Účinný 1. 3. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2013  

Zákon č. 76/2007 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

582/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

145/1995 Z.z. N

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

220/2004 Z.z. N

Schválený 10. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 27. 6. 2024  

220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11/2001 (FS)

Schválený 19. 1. 2001 Účinný 23. 1. 2001  

Usmernenie č. 1251/2001-72 k podmienkam úľavy na dani podľa § 35a zákona č. 466/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

71/1992 Zb. N

Schválený 28. 1. 1991 Účinný 17. 3. 1992 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov

488/2013 Z.z. N

Schválený 27. 11. 2013 Účinný 1. 12. 2014 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

113/2003 (FS)

Schválený 18. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004  

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25 353/2003-72 o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva

78/1992 Zb.

Schválený 29. 1. 1992 Účinný 10. 3. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení neskorších predpisov

401/1998 Z.z.

Schválený 16. 12. 1998 Účinný 1. 1. 2000 Novelizovaný: 2. 1. 2024 Zrušený: 1. 1. 2024  

Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z.

68/2017 Z.z.

Schválený 27. 3. 2017 Účinný 1. 4. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

68/2017 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

13/2004 (FS)

Schválený 23. 2. 2004 Účinný 23. 2. 2004  

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2634/2004-72 k zákonu č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov k niektorým problematickým oblastiam pri posudzovaní vyčíslenia výšky základu dane z príjmov

264/2008 Z.z.

Schválený 18. 6. 2008 Účinný 1. 8. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 264/2008 Z.z. z 18. júna 2008 o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

563/2009 Z.z. N

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

94/2013 Z.z. N

Schválený 19. 3. 2013 Účinný 1. 6. 2013 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

49/2001 (FS)

Schválený 20. 6. 2001 Účinný 20. 6. 2001  

Usmernenie č. 10 767/2001-72 na podmienky úľavy na dani podľa § 35a zákona č. 466/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

31/1993 Z.z.

Schválený 28. 1. 1993 Účinný 4. 2. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2025  

Vyhláška MS SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky 209/1994 Z. z. a č. 423/2002 Z.z.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve