Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2024

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2024

Novela zákona o DPH (I.)

JUDr. Filip Richter JUDr. Ján Dancák Zo seriálu: Novela zákona o DPH

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "novela zákona o D...

Samozdanenie pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Ing. Ján Mintál Zo seriálu: Novela zákona o DPH

Nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich zdaniteľných obchodov, ktoré sú predmetom DPH podľa ustanovenia § 2 o...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XIII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 139 € vrátane DPH (11,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 13. 6. 2024© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.