Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2021

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2021

Mikrodaňovník od roku 2021

Ing. Eva Gášpárová

Status mikrodaňovníka môže získať podnikajúca fyzická alebo právnická osoba prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2021 pri splnení podmienok ustanovených v § 2 písm. w) zákona č. ...

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov

Ing. Monika Adamíková

Podľa ust. § 6 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa. Na viacer...

Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca

Ing. Iveta Matlovičová

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., s účinnosťou od 1. 3. 2021 zmenila definíciu domácke...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Martina Uhrinová.
Redakčná rada: Ing. Ondrej Baláž, Ing. Richard Farkaš, PhD., Ing. Emília Rybárová.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: daneauctovnictvo@wolterskluwer.com.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor.
Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 124 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Návrh a úprava obálky: www.sueweb.sk

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.