Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2020

Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu

Ing. Iveta Matlovičová

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opat...

Opravná účtovná závierka

Ing. Ľudmila Novotná

Výsledkom účtovných prác za príslušné účtovné obdobie je zostavená účtovná závierka, ktorá sa musí uložiť do registra účtovných závierok. Do registra účtovných závierok sa účtovná závierka ukladá a...

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a sankcie správcu dane

Ing. Božena Jurčíková

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie(ďalej len „DDP“) upravuje § 16 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.