RUBRIKA: Naša poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Samozdanenie pri úhrade faktúry z Írska

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Autodoprava, platiteľ dane z pridanej hodnoty prijíma faktúry za mesačný poplatok za používanie skriniek od mýta. Táto faktúra je z Írska a je bez DPH. Má spoločnosť možnosť tento poplatok samozdaniť alebo DPH zaplatí celú ona? Ak ju uhrádza spoločnosť, na ktorých riadkoch daňového priznania k DPH to musí uviesť?

Neuhradená faktúra

Dátum:
Autor: Ing. Peter Pašek, Accace Slovakia

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Živnostník, platiteľ DPH vykonal prácu na stavbe. Za túto prácu vystavil faktúru. Firma A, ktorej ju vystavil, mu ju však celú neuhradila a živnostník ostal škodný, pretože pri vystavení faktúry odviedol DPH z celej sumy. Firmu A dal na súd a súd aj vyhral – má nárok na úhradu dlžnej sumy. Firma však doteraz dlžnú sumu neuhradila a medzitým zanikla. Pri vystavení faktúry odviedol DPH z celkovej sumy, uhradená mu bola iba časť faktúry firmou A. Má živnostník nárok na zápočet, alebo vrátenie DPH zo sumy, ktorú mu dlží Firma A?

Spotrebný materiál zakúpený cez e-shop

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila spotrebný materiál cez slovenský e-shop. Pri objednávke kupujúci zabudol uviesť IČ DPH. Prevádzkovateľom uvedeného e-shopu je zahraničná osoba registrovaná na Slovensku, IČ DPH SK412.... Má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, právo na odpočítanie DPH, ak nie je na faktúre uvedené jej IČ DPH? Ak sa doplní do faktúry IČ DPH, je v danom prípade prenos DPH, alebo bude správne vystavená faktúra, keď nebude uvedený prenos a v tom prípade si slovenská spoločnosť odpočíta DPH?

Zmluva o prevzatí dlhu

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zmluvou o prevzatí dlhou sa dohodli veriteľ, pôvodný dlžník a preberajúci dlžník o prevzatí dlhu z pôvodného dlžníka na preberajúceho dlžníka podľa § 531 Občianskeho zákonníka a nasl., pričom v zmluve neuviedli splatnosť dlhu. Ako správne postupovať pri účtovaní o tejto zmluve:

  • u veriteľa, keď nie je uvedený dátum splatnosti dlhu? Môže sa akceptovať pôvodná splatnosť ako bola u pôvodného dlžníka?
  • u pôvodného dlžníka?
  • u preberajúceho dlžníka?

Prílohu zmluvy tvorí kniha pohľadávok, kde je uvedený dátum splatnosti. Zmluva o prevzatí dlhu sa uzatvorila 18. 11. 2019, ale dlh po splatnosti je už dlhšie ako 360 resp. 720 dní. Môže veriteľ v tomto prípade tvoriť opravnú položku k pohľadávke, ak v zmluve o prevzatí dlhu nie je dátum splatnosti a zmluva sa uzatvorila 18. 11. 2019?

Nerozdelený zisk a strata

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude účtovať o odloženej dani. K 1. januáru 2019 preúčtovala zostatky z účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka na analytický účet 428. Taktiež opravovala chyby minulých období voči účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, čím sa jej zmenil zisk na stratu, z toho dôvodu preúčtovala na konci roka zostatok 428 na 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Má preúčtovať aj zostatok analytického účtu 428 z odloženej dani na účet 429, hoci na tomto analytickom účte má zisk?

Stravné lístky na konci zdaňovacieho obdobia

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť, zamestnávateľ, vypláca svojim zamestnancom stravné lístky mesiac pozadu, pričom časť pripadajúcu na zamestnancov zráža pri vypočítanej mzde. Ku koncu zdaňovacieho obdobia, teda k 31. decembru 2019, spoločnosť nemala dostatočný počet stravných lístkov. Spoločnosť zaúčtovala vyplatenie stravných lístkov prostredníctvom výplat za 12. mesiac 2019 ešte k 31. decembru 2019 (časť pripadajúca na zamestnanca a následne časť pripadajúca na zamestnávateľa a časť použitá zo sociálneho fondu). Keďže nemala dostatočný počet stravných lístkov, tak sa dostala do mínusovej položky na účet 213 – Ceniny, nakoľko reálne tieto lístky boli zakúpené a vyplatené až v januári 2020. Ako správne vykonať zaúčtovanie stravných lístkov na konci zdaňovacieho obdobia, aby sa nedostala do mínusovej položky na účet 213 – Ceniny?

Vyhlásenie príjemcu tovaru

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť S1 sídliaca na území SR so slovenským IČ DPH nakupuje tovar od firmy F2 so sídlom v Poľsku s poľským IČ DPH. Na základe kúpno-predajnej zmluvy je konečná cena za tovar vrátane dopravy z Poľska na Slovensko. Firma F2 prepravuje tovar zo svojho skladu v Poľsku priamo na prevádzky spoločnosti S1 na Slovensko. Daný stav je dokladovaný vystavenými faktúrami a dokladmi CMR. Spoločnosť F2 vyžaduje od spoločnosti S1 potvrdenie – Vyhlásenie príjemcu tovaru v zmysle čl. 45a ods. 1 písm. b) bod 1. vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011.

Je spoločnosť S1 povinná takéto vyhlásenie potvrdiť, aj keď tovar sama nedováža? Je nutné v tomto prípade potvrdiť prijatie tovaru iným dokladom, než potvrdením dodacieho listu a CMR a ako postupovať v prípade, že do obchodu nevstupuje tretia strana ako prepravca-dopravca v zmysle vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011?

Reklamné stojany a ich odpisovanie

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Ako odpisovať reklamný baner na betónovom základe a ako odpisovať reklamný svetelný nosič na betónovom podstavci?

Služobná cesta a ubytovanie so službami v cene

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť vysiela zamestnanca na služobnú cestu do zahraničia a do tuzemska. Zamestnanec sa ubytuje v hoteli, ktorý má v cene ubytovania napr. wellness, saunu, raňajky a iné služby. Na faktúre nie sú rozpísané tieto služby ale len cena za ubytovanie. Na webovej stránke hotela je uvedené, že cena je vrátane wellness, sauny, raňajok a iných služieb. Vyplýva zamestnávateľovi povinnosť krátiť tieto služby ako nedaňový náklad a prípadne zamestnancovi ako benefit? Môže si zamestnávateľ sám určiť, že 10 % uzná ako nedaňový náklad a benefit zamestnanca?

Úroky z omeškania

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 5. 2. 2020 spoločnosti došlo rozhodnutie z daňového úradu o vyrubení úroku z omeškania vo výške 1 500 € za neskoro zaplatenú DPH v roku 2019. Ako má spoločnosť tento úrok zaúčtovať? Má použiť účty 545 / 345 alebo má o tomto úroku účtovať ešte do roku 2019?

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 124.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť