RUBRIKA: Štandardy a interpretácie IFRS

zoradiť výsledky podľa:

Novelizované IFRS s účinnosťou pre účtovné závierky zostavované za rok 2014 a neskôr

Číslo:
Vydanie: 4/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Vývoj pravidiel a požiadaviek IFRS v priebehu roka 2014 je priblížený v rozlíšení na tie novelizácie, ktoré nadobudli účinnosť už k začiatku roka, teda k 1. januáru 2014 a ovplyvnia tak účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek najneskôr pri príprave ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2014. Druhú skupinu predstavujú tie novelizácie, ktoré boli IASB (Rada pre medzinárodné účtovné štandardy) vydané do konca októbra 2014, ale ešte nemajú nadobudnutú účinnosť. Posledných 18 mesiacov bolo bohatých na významné zmeny v oblasti IFRS a účtovné jednotky musia na ne reagovať, aj napriek tomu, že ich účinnosť je k neskorším dátumom.

Výkaz peňažných tokov podľa IFRS pre malé a stredné podniky

Dátum:
Autor: Ing. Michal Ješš

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Povinnou súčasťou účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS®) je Výkaz peňažných tokov, pričom táto povinnosť vyplýva z ustanovenia IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky odseku 10. Pri aplikácii Medzinárodného štandardu finančného vykazovania pre malé a stredné podniky (IFRS® pre SME) je Výkaz peňažných tokov taktiež povinnou súčasťou účtovnej závierky zostavenej v súlade s týmto štandardom. Povinnosť zostavenia výkazu vyplýva z ustanovenia IFRS pre SME 3.17, ktorý sa zaoberá jednotlivými súčasťami účtovnej závierky.

Nová účtovná smernica Európskej únie

Dátum:
Autor: Ing. Richard Farkaš, PhD.

Číslo:
Vydanie: 9-2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Komplexné preskúmanie IFRS pre malé a stredné podniky

Dátum:
Autor: Ing. Michal Ješš

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) vydala publikáciu s názvom Žiadosť o poskytnutie informácií: Komplexné preskúmanie IFRS pre malé a stredné podniky (ang. Request for Information – Comprehensive Review of IFRS for SMEs), týkajúcu sa komplexného preskúmania IFRS pre malé a stredné podniky.

Dodatok k IFRS 7: zverejnenia ohľadne prevodov finančných aktív

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Bombalová

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Dodatok k IFRS 7 o zverejnení ohľadne prevodov finančných aktív, schválený Európskou úniou v novembri minulého roku (Nariadenie (EK) č. 1205/2011 z 23. novembra 2011), musia účtovné jednotky povinne uplatňovať pri príprave účtovných závierok za účtovné obdobia počnúc od 1. júla 2011.

Zmeny a doplnenia v IAS/IFRS platné od 1. 1. 2013

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (ang. International Accounting Standards Board, IASB) vydala dokument obsahujúci zmeny v Medzinárodných účtovných štandardoch (ang. International Accounting Standards, IAS) a v Medzinárodných štandardoch pre finančné vykazovanie (ang. International Financial Reporting Standards, IFRS) ako súhrn zlepšení za obdobie rokov 2009 – 2011.

Nová interpretácia IFRIC 20 určená pre povrchové bane

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v októbri 2011 vydala novú interpretáciu IFRIC 20 Náklady súvisiace s odstránením nadložných hornín v produkčnej fáze povrchovej bane (Stripping Costs in the Production Phase of a ­Surface Mine), ktorú pripravila Interpretačná komisia pre IFRS. Nová interpretácia IFRIC 20 vstupuje do platnosti od 1. januára 2013. Jej skoršia aplikácia je povolená, ale účtovná jednotka musí o tejto skutočnosti informovať v účtovnej závierke v súlade s požiadavkami IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby (Accounting policies, changes in accounting estimates and errors).

Prijaté zmeny pre prvé uplatnenie IFRS v oblasti štátnych pôžičiek

Číslo:
Vydanie: 11/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) ­vydala v marci 2012 novelu štandardu IFRS 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (First-time Adoptionof International Financial Reporting Standards), ktorá je výsledkom verejného pripomienkovania návrhu ED/2011/5 od októbra 2011. Novela je účinná od 1. januára 2013, ale účtovné jednotky (ÚJ) ju môžu aplikovať aj skôr.

IAS 19 Zamestnanecké požitky podľa nových požiadaviek prijatých IASB

Číslo:
Vydanie: 9/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v júni 2011 novelizovala IAS 19 Zamestnanecké požitky (Employee Benefits). Novelizácia zamestnaneckých požitkov je výsledkom projektu, ktorého cieľom bolo zdokonaliť oblasť účtovania penzií a iných požitkov po skončení zamestnania. Novelizovaný IAS 19 vstúpil do platnosti od 1. januára 2013. Skoršia aplikácia novelizovaného IAS 19 je povolená, ale účtovná jednotka musí o tejto skutočnosti informovať v účtovnej závierke. [Poznámka: podľa IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) sa má tento štandard uplatniť aj retrospektívne, pokiaľ účtovná jednotka nie je jednou z výnimiek uvedených v IAS 19 ods. 173.]

 

 

 

Malé podniky v návrhu smernice o ročných účtovných závierkach

Číslo:
Vydanie: 6/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Skupinu podnikov, ktoré sa označujú ako mikropodniky, môžu niektoré požiadavky na zostavenie účtovnej závierky zaťažovať a náklady na zostavenie účtovnej závierky tak môžu byť v konečnom dôsledku vyššie, ako hodnota poskytovaných informácií. Z tohto dôvodu Rada Európskej únie navrhuje upraviť aj Smernicu Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť