SERIÁL: Novely zákona o zdravotnom poistení prijaté NR SR v roku 2013

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 4

Novely zákona o zdravotnom poistení prijaté NR SR v roku 2013 (4. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Posledná časť článku je zameraná predovšetkým na zmeny vo výbere poistného z dosiahnutého príjmu a zmeny pri výbere poistného z príjmu z dividend.

Novely zákona o zdravotnom poistení prijaté NR SR v roku 2013 (3. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V ďalšej časti seriálu sa zaoberáme preplatením nákladov cezhraničnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte EÚ, úhradou nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného členského štátu EÚ v SR, konaním o predchádzajúcom súhlase na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a žiadosťou o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti.

 

Novely zákona o  zdravotnom poistení prijaté NR SR v  roku 2013 (2. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Zákon č.  220/2013 Z.  z., ­ ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  580/2004 Z.  z. o  zdravotnom poistení a o  zmene a doplnení zákona č.  95/2002 Z.  z. o  poisťovníctve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  z.  n.  p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v  z.  n.  p. (ďalej len „zákon č.  220/2013 Z.  z.“) od 1. 10. 2013 NR SR prijala s  cieľom zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z  9.  3. 2011 o  uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s  lehotou na jej prebratie do 25. 10. 2013 (ďalej len „smernica Európskeho parlamentu“) a zosúladenie ustanovenia zákona č.  580/2004 Z.  z. o  zdravotnom poistení a o  zmene a doplnení zákona č.  95/2002 Z.  z. o  poisťovníctve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č.  718/2004 Z.  z.) v  z.  n.  p. (ďalej len „zákon o  zdravotnom poistení“) s  koordinačnými nariadeniami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a  upraviť výber poistného z  nižšieho vymeriavacieho základu ako je minimálny vymeriavací základ, výber poistného z  dividend, povinnosti pri výbere poistného.

Novely zákona o zdravotnom poistení prijaté NR SR v roku 2013

Dátum:
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Počas tohto roka schválila NR SR tri zákony, ktoré novelizujú zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) a ďalšie zákony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencom verejného zdravotného poistenia. Ustanovujú viaceré, veľmi zásadné zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť v rôznych termínoch.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť