Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Povinné zmluvné poistenie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Vláda SR schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú predložilo MF SR. Novela okrem transpozície smernice EÚ prináša aj viacero zmien, ktoré pozitívne privítajú najmä klienti poisťovní a ktoré zabezpečia vyššiu ochranu poškodených osôb.

Novela napríklad zvyšuje limity poistného krytia, a teda PZP bude automaticky kryť vyššie škody. Kým napríklad doteraz systém kryl škody na zdraví do maximálnej výšky 5,24 mil. eur, po novom bude tento limit až na úrovni 6,45 mil. eur. Rovnako sa zvyšuje aj maximálna hranica napríklad škody na majetku. Kým doteraz PZP pokrývalo maximálnu sumu 1,05 mil. eur, novela hranicu zvyšuje na 1,3 mil. eur.

Zmena prichádza aj v samotnom určovaní výšky škody. Doterajší systém nebol jednotný a každá poisťovňa si výšku škody určovala podľa svojich vlastných pravidiel. Často sa preto stávalo, že poškodení boli nespokojní s priznanou výškou priznaného poistného a spory tak končili na súdoch. Novela zavádza jednotný mechanizmus a poisťovne tak budú mať jasné pravidlá, podľa ktorých budú výšku škody určovať, a to v súlade s príslušnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, ktorú využívajú aj súdy.

Ministerstvo financií zmenami vychádza v ústrety klientom aj pri regresných nárokoch, teda inak povedané, pri „sankciách“, ktoré môžu poisťovne uplatňovať voči poisteným. Často dochádzalo k prípadom, že klienti z objektívnych dôvodov (zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a pod.) nestihli včas nahlásiť poisťovni poistnú udalosť alebo urobiť iný administratívny úkon a pre poisťovňu to bol dôvod na uplatnenie regresu (sankcie) voči poisteným. Novela takéto prípady upravuje a zavádza zmenu, podľa ktorej v prípade preukázania objektívnych dôvodov zo strany klienta už poisťovne nebudú môcť klientov „sankcionovať“ formou regresu.

Rovnako novela ochráni klientov poisťovní, ktorí sú v omeškaní so zaplatením PZP. Ak napríklad klient zabudol alebo nemohol načas zaplatiť PZP (a to aj napriek tomu, že zmluva bola stále platná), poisťovňa mohla voči klientovi uplatniť regres (sankciu) na uhradené poistné plnenie aj vo výške 100 % vyplatenej náhrady. Takýto postup podľa MF SR nebol spravodlivý. Po novom už v podobných prípadoch poisťovne nebudú môcť uplatňovať regres (sankciu) a klient bude plne krytý cez PZP.

Novelou by sa mali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zaoberať už na najbližšej schôdzi parlamentu. Jej účinnosť je navrhnutá od 1. 8. 2024.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.