Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Apríl 2023

Diskusia k možnosti odpočítania dovoznej DPH nájomcom dovezeného tovaru je znovu otvorená

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Výbor pre daň z pridanej hodnoty (DPH) znovu otvoril diskusiu k možnosti odpočítať dovoznú DPH nájomcom dovezeného tovaru, ak je nájomca osobou povinnou platiť daň pri dovoze tohto tovaru colnému orgánu.

5 najčastejších nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v pracovných zmluvách

Kategória: Mzdy a odvody Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Milina Schifferdeckerová, Andrej Žabka

Pracovná zmluva predstavuje najčastejšie uzatváraný dokument v rámci pracovnoprávnych vzťahov, v ktorom sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na podmienkach zamestnania. Pre platnosť pracovnej zmluvy je nevyhnutné, aby pracovná zmluva obsahovala ...

Negatívne správanie sa/pochybenie zamestnanca

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD. , Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Jednou zo základných povinností zamestnanca je vykonávať dohodnutú prácu zodpovedne a riadne. Zamestnanec musí byť počas trvania pracovného pomeru odborne spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce. Ak zamestnanec podľa uvedeného ustanovenia nevykon...

Čo je to „home office" a povinnosti zamestnávateľov

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom home office a domácku prácu resp. teleprácu. Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „zákonník práce“) sú práce, ktoré...

Mzdové zvýhodnenia od 1. júna 2023

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Od 1. júna 2023 sa zmenia ustanovenia zákona č. 311/2001 Zákonník práce v z. n. p., ktoré upravujú výšku mzdových príplatkov za prácu v neštandardnom pracovnom čase a náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska v súlade so zákonom č. 1/2023 Z. ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.