Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Komentáre právnych predpisov

283/2002 Z.z.

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

222/2004 Z.z. N

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

289/2008 Z.z.

Schválený 18. 6. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2025  

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

431/2002 Z.z. N

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

582/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

563/2009 Z.z. N

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

361/2014 Z.z.

Schválený 26. 11. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

394/2012 Z.z.

Schválený 29. 11. 2012 Účinný 1. 1. 2013 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

152/1994 Z.z.

Schválený 31. 5. 1994 Účinný 1. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

357/2015 Z.z. N

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11/2019 Z.z.

Schválený 5. 12. 2018 Účinný 1. 7. 2019 Novelizovaný: 1. 6. 2023  

11/2019 Z.z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

213/2018 Z.z.

Schválený 20. 6. 2018 Účinný 1. 10. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

486/2013 Z.z.

Schválený 29. 11. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

486/2013 Z.z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve