Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9-2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9-2013

Zmena sumy životného minima

Redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a d...

Skončenie podnikania fyzickej osoby v kontexte zákona o dani z príjmov

Ing. Silvia Jambrichová

Cieľom príspevku je priblížiť čitateľom niektoré povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktoré súvisia so skončením činnosti daňovníkov s p...

Zásoby v podvojnom účtovníctve – účtovanie reklamácií pri obstarávaní a pri predaji zásob

Ing. Eva Gášpárová Zo seriálu: Zásoby v podvojnom účtovníctve

V praxi sa stáva, že dodané zásoby nie sú v požadovanej kvalite, objednanom množstve, sú poškodené, nefunkčné alebo majú iné nedostatky a účtovná jednotka ich musí reklamovať. Pod reklamáciou rozum...

Nová účtovná smernica Európskej únie

Ing. Richard Farkaš, PhD. Zo seriálu: Zásoby v podvojnom účtovníctve

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.