Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Vybrané občianskoprávne predpisy

162/1995 Z.z.

Schválený 27. 6. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení zák. č. 222/1996 Z.z.

229/1991 Zb.

Schválený 21. 5. 1991 Účinný 24. 6. 1991 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení neskorších predpisov

160/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

323/1992 Zb.

Schválený 6. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

182/1993 Z.z.

Schválený 8. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 1. 2. 2020  

Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z.z.

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

461/2009 Z.z.

Schválený 28. 10. 2009 Účinný 1. 12. 2009 Novelizovaný: 1. 10. 2018  

Vyhláška č. 461/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

293/1992 Zb.

Schválený 29. 4. 1992 Účinný 11. 6. 1992 Novelizovaný: 1. 12. 2000  

Zákon č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

102/2014 Z.z.

Schválený 25. 3. 2014 Účinný 1. 5. 2014  

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

599/2001 Z.z.

Schválený 13. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 10. 2007  

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v z.n.p.

116/1990 Zb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2004  

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p.

34/2002 Z.z. N

Schválený 18. 12. 2001 Účinný 1. 3. 2002 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

213/1997 Z.z. N

Schválený 2. 7. 1997 Účinný 1. 8. 1997 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby

22/2010 Z.z.

Schválený 21. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010  

Vyhláška č. 22/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra

180/1995 Z.z.

Schválený 11. 7. 1995 Účinný 1. 9. 1995 Novelizovaný: 1. 7. 2018  

Zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

170/2018 Z.z.

Schválený 15. 5. 2018 Účinný 1. 1. 2019  

170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

382/2004 Z.z.

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

500/1991 Zb.

Schválený 6. 11. 1991 Účinný 11. 12. 1991 Novelizovaný: 1. 7. 2004  

Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov

189/1992 Zb.

Schválený 25. 3. 1992 Účinný 13. 5. 1992 Novelizovaný: 1. 8. 2002  

Zákon č.189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v z.n.p.

294/1999 Z.z.

Schválený 2. 11. 1999 Účinný 1. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 9. 2004  

Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

25/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020