Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
6/2018

Príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou

Ing. Lucia Vanková

Ustanovenie § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vymedzuje príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, z ktorých sa daň vyberá zrážkou bez...

Preukazovanie daňových výdavkov

Ing. Ondrej Baláž

Fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, musia tieto príjmy podrobiť zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej le...

Vysporiadanie daňového nedoplatku v roku 2018

Ing. Klára Klabníková

Kategóriu daňového nedoplatku upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) vo viacerých ustanove...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.