Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Klára Klabníková

Počet článkov autora: 40


Daň z nehnuteľností a určenie dátumu, od kedy sa daň odvádza

Kolaudácia nehnuteľnosti bola vykonaná dňa 22. decembra 2022, kolaudačné rozhodnutie k danej nehnuteľnosti bolo právoplatné 2. januára 2023. Ku ktorému dátumu sa vypočítava daň, k 1. januáru 2023, keď bola nehnuteľnosť skolaudovaná alebo sa berie ...

Novely zákona o miestnych daniach schválené a účinné v roku 2022

V poradí štvrtou novelou k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v priebehu roka 2022 je zákon č. 335/2022 Z. z., ktorým sa ...

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktor...

Nová aplikácia virtuálnej registračnej pokladnice v súvislosti so zaokrúhľovaním platieb v hotovosti

    S účinnosti od 1. 7. 2022 sa na území Slovenskej republiky zaviedlo do praxe zaokrúhľovanie platieb v hotovosti v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cenách“). Slovenská republika sa tak stala po...

Nové hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti po 1. januári 2022

Inštitút index daňovej spoľahlivosti (ďalej aj „IDS“) bol doplnený do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) jeho novelou č. 267/2017 Z. z s účinnos...

Obojsmerná komunikácia

Doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“). Tento spôsob doručovania zahŕňa elektronickú kom...

Dobrovoľná registrácia na portáli Finančnej správy SR

Združenie, ktoré nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty DPH, sa dobrovoľne registrovalo na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky na podávanie dokumentov elektronicky. Ide o združenie, ktoré neprijíma 2 % z daní. Môže posielať na daňový ...

Vydanie súhlasu správcu dane k prevodu obchodného podielu a k výmazu z obchodného registra

Vydávanie písomného súhlasu správcu dane v súvislosti so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra a v súvislosti s prevodom obchodného podielu ako aj s návrhom na výmaz spoločností z obchodného registra a podmienky v súvislosti s...

Zavedenie hodnotenia daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti

Inštitút indexu daňovej spoľahlivosti bol zapracovaný do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) novelou daňového poriadku, ktorá bola zverejnená v z...

Vysporiadanie daňového nedoplatku v roku 2018

Kategóriu daňového nedoplatku upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) vo viacerých ustanoveniach. Tieto ustanovenia upravujú daňový nedoplato...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály