Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Klára Klabníková

Počet článkov autora: 38


Minimálna daň / daňová licencia v otázkach a odpovediach

Povinnosť platenia ­minimálnej dane z príjmov právnickej osoby je legislatívne upravená ako daňová licencia právnickej osoby v oblasti dane z príjmov v § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) s účinnosťou od 1....

Svedecká výpoveď a jej dôležitosť pri správe daní (1. časť)

Správca dane vykonáva, okrem úkonov ako je napr. ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, dožiadanie, dokazovanie, daňová kontrola, záznamová povinnosť, poskytovanie údajov správcovi dane, zverejňovanie zoznamov daňových subjektov, ktoré sa nepovaž...

Miestne zisťovanie v súvislosti so správou daní a daňovou kontrolou

Správca dane, ktorým je daňový úrad, vykonáva kontrolu dodržiavania hmotnoprávnych daňových predpisov vrátane kontroly účtovníctva a procesného zákona podľa zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy oblasti daní a poplatkov a o zmene a do...

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktor...

Nová aplikácia virtuálnej registračnej pokladnice v súvislosti so zaokrúhľovaním platieb v hotovosti

    S účinnosti od 1. 7. 2022 sa na území Slovenskej republiky zaviedlo do praxe zaokrúhľovanie platieb v hotovosti v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cenách“). Slovenská republika sa tak stala po...

Nové hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti po 1. januári 2022

Inštitút index daňovej spoľahlivosti (ďalej aj „IDS“) bol doplnený do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) jeho novelou č. 267/2017 Z. z s účinnos...

Obojsmerná komunikácia

Doručovanie písomnosti elektronickými prostriedkami upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“). Tento spôsob doručovania zahŕňa elektronickú kom...

Dobrovoľná registrácia na portáli Finančnej správy SR

Združenie, ktoré nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty DPH, sa dobrovoľne registrovalo na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky na podávanie dokumentov elektronicky. Ide o združenie, ktoré neprijíma 2 % z daní. Môže posielať na daňový ...

Vydanie súhlasu správcu dane k prevodu obchodného podielu a k výmazu z obchodného registra

Vydávanie písomného súhlasu správcu dane v súvislosti so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra a v súvislosti s prevodom obchodného podielu ako aj s návrhom na výmaz spoločností z obchodného registra a podmienky v súvislosti s...

Zavedenie hodnotenia daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti

Inštitút indexu daňovej spoľahlivosti bol zapracovaný do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) novelou daňového poriadku, ktorá bola zverejnená v z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály