RUBRIKA: Cestovné náhrady

zoradiť výsledky podľa:

Preddavok na pracovnú cestu a jeho vyúčtovanie

Dátum:
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Cestovné náhrady, nároky a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri pracovnej ceste, vrátene poskytnutia preddavkov, upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Sumy stravného od 1. júla 2019

Dátum:
Autor: Redakcia

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

Výška stravného od 1. decembra 2016

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách dochádza od 1. 12. 2016 k úprave súm stravného pre pracovné cesty. V článku vás oboznámime, aký to prináša dopad nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale aj na rozsah zabezpečovania stravovania zamestnávateľa pre zamestnancov.

Cestovné náhrady zamestnancov pri zahraničnej pracovnej ceste (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu má tento nárok okrem iného na cestovné náhrady za preukázané cestovné výdavky, stravné, ubytovanie alebo poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Nárokmi v súvislosti s pracovnými cestami sa zaoberá zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Cestovné náhrady zamestnancov pri zahraničnej pracovnej ceste (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zahraničná pracovná cesta je časť pracovnej cesty v zahraničí, vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty. Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patria cestovné náhrady za preukázané cestovné výdavky, stravné, ubytovanie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, povinné alebo odporúčané očkovanie, náhrada za cesty na návštevu rodiny a náhrada potrebných vedľajších výdavkov.

Pracovné cesty podnikateľa a cestovné náhrady

Dátum:
Autor: Ing. Dana Žňavová

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Daňovník, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), si môže uplatniť v prípade vykonávania pracovných ciest do daňových výdavkov výdavky (náklady) vynaložené v súvislosti s týmito pracovnými cestami. Uvedené výdavky si môže uplatniť najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom na inom mieste. Na účely daňovej uznateľnosti týchto výdavkov je potrebné vychádzať zo ZDP.

Cestovné náhrady poskytované zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce na inom mieste, ako je ich pravidelné pracovisko. Zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny zamestnanca.

Cestovné náhrady poskytované zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zamestnanci, ktorí sú zamestnávateľom vyslaní na pracovnú cestu, majú nárok na úhradu výdavkov, ktoré im počas pracovnej cesty vznikli.

Zvýšenie stravného od 1. septembra 2012 a jeho dôsledky (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Článok sa venuje vplyvu zvýšenia stravného na príspevok zamestnávateľa na stravovanie, na hodnotu stravnej poukážky a na daňové výdavky podnikateľa.

Zvýšenie stravného od 1. septembra 2012 a jeho dôsledky

Číslo:
Vydanie: 11/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Od výšky stravného pri tuzemských pracovných cestách v časovom pásme od 5 do 12 hodín sa odvíja výška príspevkov na stravovanie a hodnota stravovacích poukážok. Preto zvýšenie stravného zvyšuje výdavky zamestnávateľov na cestovné a na príspevky na stravovanie. Podnikateľom umožňuje zvýšiť si svoje daňové výdavky.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť