Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vývoj sadzieb dane z pridanej hodnoty od roku 2004

Dátum: Rubrika: Aktuálne

Rok 2004 predstavoval pre Slovenskú republiku, okrem iného, z hľadiska právnej úpravy dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") významný medzník, a to vďaka vstupu Slovenska do EÚ. Slovenská republika sa vstupom do EÚ zaviazala rešpektovať a podporovať hodnoty, na ktorých je EÚ založená, pričom sa zároveň rozšíril rámec právnych noriem, ktoré sa stali pre SR záväznými.
V oblasti DPH bolo nevyhnutné vykonať transpozíciu v tom čase platnej a účinnej Šiestej smernice Rady 77/388/EHSzo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (UL L 145, 13.6.1977) v znení v tom čase platných zmien a doplnení. Túto smernicu neskôr nahradila smernica Rady 2006/112/ESz 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú.v. ES L 347, 11.12.2006) v platnom znení (ďalej len "smernica o DPH"), ktorá bližšie upravovala aj pravidlá v oblasti sadzieb DPH, a to s cieľom tieto do istej miery zosúladiť medzi členskými štátmi EÚ.
Ambíciou tohto článku je poskytnúť čitateľovi súhrnný prehľad o vývoji sadzieb DPH od roku 2004, pričom autor v článku nebude osobitne zmieňovať ani hodnotiť, či zavedenie konkrétnej zníženej sadzby DPH na vybranú komoditu (či tovar, či službu) prinieslo sledovaný efekt alebo splnilo stanovený cieľ.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály