AUTOR: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020 (II.)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V decembrovom čísle časopisu DPH v praxi sme priniesli prvú časť článku o zmenách zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré sú účinné od 1. januára 2020. Dokončenie článku prinášame v tomto čísle nášho časopisu.

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020 (I.)

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) účinné od 1. januára 2020 reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910, ktorá mení smernicu 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“). Zavádzajú sa spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, v určení miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom v reťazových transakciách v rámci EÚ a v doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.

Dodanie stavebného pozemku

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Z hľadiska DPH môže mať pozemok pri jeho predaji rôzny daňový režim, t. j. môže podliehať zdaneniu alebo môže byť oslobodený od DPH. Dôležité je, aká je kvalifikácia daného pozemku v čase predaja – či ide pozemok stavebný alebo iný ako stavebný. Táto skutočnosť má vplyv na odpočítanie DPH u kupujúceho, ak je platiteľom DPH, resp. môže spôsobiť vznik registračnej povinnosti u zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom DPH.

Úprava dane pri investičnom majetku a spätný nájom

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku bola v Slovenskej republike zavedená s účinnosťou od 1. januára 2003. V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je samostatne upravený postup platiteľa dane pri úprave investičného majetku z dôvodu zmeny účelu jeho použitia v § 54 zákona o DPH a samostatne z dôvodu zmeny rozsahu jeho použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie v § 54a zákona o DPH v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom tento investičný majetok nadobudol alebo ho vytvoril na vlastné náklady, prípadne ho uviedol do užívania.

Zrušenie registrácie pre DPH

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon o DPH rozlišuje zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa dane, tzv. dobrovoľné zrušenie registrácie, a zrušenie registrácie vykonané daňovým úradom, ak nie sú dôvody na registráciu, tzv. zrušenie registrácie z úradnej moci. Zrušenie registrácie platiteľa dane znamená, že právnická alebo fyzická osoba odo dňa určeného daňovým úradom alebo odo dňa stanoveného zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) prestáva byť platiteľom DPH.

Vplyv nedodržania lehôt pri posudzovaní nárokov v súvislosti s DPH

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku poukazujeme na vplyv nedodržania niektorých lehôt pri predložení dôkazov preukazujúcich nároky platiteľov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, uplatnených na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), resp. smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“).

Prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa zaoberáme posúdením, či prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti predstavuje (resp. za akých podmienok by predstavoval) priame alebo nepriame zapojenie do riadenia tejto dcérskej spoločnosti, v dôsledku ktorého sa nadobudnutie alebo držba podielov v tejto dcérskej spoločnosti považuje za ekonomickú činnosť. V súvislosti s tým sa zaoberáme aj otázkou práva na odpočítanie DPH z výdavkov vynaložených spoločnosťou na nadobudnutie podielov v tejto dcérskej spoločnosti.

Prevádzkareň

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Prevádzkareň na účely DPH je špecifickým pojmom. Na účely registrácie pre DPH, ako aj určenia miesta dodania služby sa prevádzkareň predovšetkým musí vyznačovať určitou stálosťou a existenciou personálneho a materiálneho vybavenia potrebného na vykonávanie ekonomickej činnosti z miesta prevádzkarne. Táto definícia bola spresnená tak, že štruktúra z hľadiska ľudských a technických prostriedkov má prevádzkarni umožňovať prijímať poskytované služby a využívať ich na účely jej ekonomickej činnosti.

Ručenie za daň v praxi

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inštitút ručenia za daň z predchádzajúceho stupňa bol do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zavedený v roku 2004. Od 1. októbra 2012 bol inštitút ručenia za daň precizovaný a doplnený. S ustanovením § 69 ods. 14 zákona o DPH, v ktorom sú vymedzené osoby, ktoré ručia za daň z predchádzajúceho stupňa, súvisia ustanovenia § 69 ods. 15 a § 69b zákona o DPH, v ktorom je upravený postup pri ručení za daň.

Zneužitie práva – predaj za symbolickú cenu a predaj bez ekonomického účelu

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Boj proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam je cieľom uznaným a podporovaným smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). Zásada zákazu zneužitia práva vedie k zákazu vyslovene umelých konštrukcií zbavených hospodárskej reality a vytvorených iba s cieľom dosiahnuť daňovú výhodu.

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť