Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Počet článkov autora: 81


Služby cestovného ruchu a osobitný režim

Osobitná úprava zdaňovania prirážky v rámci DPH je uplatňovaná na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb, čo vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ. Novelou zákona o DPH od 1. januára 2018 došlo k...

Prevádzkovanie reštaurácie a lyžiarskych vlekov obcou

Obec okrem plnenia jej hlavných úloh vykonáva aj vedľajšiu činnosť, ktorou je podnikateľskú činnosť (prevádzkuje reštauračné zariadenie a lyžiarske vleky pre verejnosť). Musí obec dosiahnuté príjmy z podnikateľskej činnosti započítať do obratu na ...

Dodanie klimatizácie s montážou do reštaurácie prevádzkovanej obcou

Obec, platiteľ DPH, prevádzkuje reštauráciu. Od firmy, ktorá je platiteľom DPH, si objednala dodanie klimatizácie s montážou v objekte reštaurácie.

Zneužitie práva – predaj za symbolickú cenu a predaj bez ekonomického účelu

Boj proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam je cieľom uznaným a podporovaným smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). Zásada zákazu zneužitia práva vedie...

Reťazové obchody

V predchádzajúcich troch číslach časopisu sme sa zamerali na určenie miesta dodania tovaru, na určenie miesta nadobudnutia tovaru a poukázali sme na kontrolný mechanizmus samozdanenia a s ním súvisiace súhrnné výkazy, ako aj výkazy Intrastat podáv...

Dobrovoľná registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Zvažovanie dobrovoľnej registrácie pre DPH, ak nevzniká povinnosť registrácie zo zákona, sa týka predovšetkým novovzniknutých podnikateľov, hlavne z radov fyzických osôb. Rozhodnutie v súvislosti s registráciou závisí od toho, aké riziká alebo výh...

Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku (I.)

Investičný majetok je na účely DPH sledovaný prísnejšie ako ostatné druhy majetku nadobúdané platiteľom DPH. Súvisí to s vyššou sumou odpočítanej DPH v súvislosti s nadobudnutím tohto majetku, ktorú si platiteľ dane jednorazovo uplatňuje. Okrem to...

Sledovanie pohybu tovarov v rámci EÚ prostredníctvom výkazov

Určeniu miesta dodania a miesta nadobudnutia tovaru sme sa venovali v predchádzajúcich číslach časopisu. V tomto čísle sa venujeme výkazom, prostredníctvom ktorých je pohyb tovaru v rámci EÚ sledovaný.

Registrácia pre DPH - skupinová registrácia (II.)

Možnosť skupinovej registrácie pre daň z pridanej hodnoty vyplýva z článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a umožňuje jednoduchšie uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby. Uvedený článok s...

Registrácia pre DPH – skupinová registrácia (I.)

Skupinová registrácia umožňuje jednoduchšie uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby. Možnosť takejto registrácie vyplýva z článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Podľa citovaného článku s...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.