Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Počet článkov autora: 85


Služby cestovného ruchu a osobitný režim

Osobitná úprava zdaňovania prirážky v rámci DPH je uplatňovaná na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb, čo vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ. Novelou zákona o DPH od 1. januára 2018 došlo k...

Prevádzkovanie reštaurácie a lyžiarskych vlekov obcou

Obec okrem plnenia jej hlavných úloh vykonáva aj vedľajšiu činnosť, ktorou je podnikateľskú činnosť (prevádzkuje reštauračné zariadenie a lyžiarske vleky pre verejnosť). Musí obec dosiahnuté príjmy z podnikateľskej činnosti započítať do obratu na ...

Dodanie klimatizácie s montážou do reštaurácie prevádzkovanej obcou

Obec, platiteľ DPH, prevádzkuje reštauráciu. Od firmy, ktorá je platiteľom DPH, si objednala dodanie klimatizácie s montážou v objekte reštaurácie.

Zneužitie práva – predaj za symbolickú cenu a predaj bez ekonomického účelu

Boj proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam je cieľom uznaným a podporovaným smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). Zásada zákazu zneužitia práva vedie...

Reťazové obchody

V predchádzajúcich troch číslach časopisu sme sa zamerali na určenie miesta dodania tovaru, na určenie miesta nadobudnutia tovaru a poukázali sme na kontrolný mechanizmus samozdanenia a s ním súvisiace súhrnné výkazy, ako aj výkazy Intrastat podáv...

Dobrovoľná registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Zvažovanie dobrovoľnej registrácie pre DPH, ak nevzniká povinnosť registrácie zo zákona, sa týka predovšetkým novovzniknutých podnikateľov, hlavne z radov fyzických osôb. Rozhodnutie v súvislosti s registráciou závisí od toho, aké riziká alebo výh...

Povinnosť upraviť odpočítanú DPH pri investičnom majetku

Pojem „investičný majetok“, ako uviedol Súdny dvor EÚ, označuje tovary, ktoré sa používajú na ekonomickú činnosť a vyznačujú sa svojou stálou povahou a hodnotou, čo spôsobuje, že výdavky na ich nadobudnutie nie sú obvykle zaúčtované ako bežné výda...

Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku (I.)

Investičný majetok je na účely DPH sledovaný prísnejšie ako ostatné druhy majetku nadobúdané platiteľom DPH. Súvisí to s vyššou sumou odpočítanej DPH v súvislosti s nadobudnutím tohto majetku, ktorú si platiteľ dane jednorazovo uplatňuje. Okrem to...

Sledovanie pohybu tovarov v rámci EÚ prostredníctvom výkazov

Určeniu miesta dodania a miesta nadobudnutia tovaru sme sa venovali v predchádzajúcich číslach časopisu. V tomto čísle sa venujeme výkazom, prostredníctvom ktorých je pohyb tovaru v rámci EÚ sledovaný.

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty v konkurze

Vyhlásením konkurzu platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) nestratí svoje postavenie platiteľa, má to však za následok, že prebiehajúce zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhlásený na platiteľa konkurz, sa rozdelí na časť pred vyhlásením...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály