Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Počet článkov autora: 91


Formálna podmienka pre odpočítanie dane

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty je viazané na preukázanie vecných podmienok pre odpočítanie uvedených v § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a formálnych podmienok uvede...

Prevádzkareň v zahraničí a skupinová registrácia (II.)

Problematika prevádzkarne je riešená vo viacerých rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie. V príspevku sa zaoberáme prípadom, keď boli služby poskytnuté skupinou na účely dane z pridanej hodnoty pre pobočku člena skupiny, ktorá sa nachádzala v ...

Prevádzkareň v zahraničí a skupinová registrácia

Prevádzkareň sa na účely dane z pridanej hodnoty (DPH) musí vyznačovať určitou stálosťou a existenciou personálneho a materiálneho vybavenia potrebného na vykonávanie ekonomickej činnosti z miesta prevádzkarne. Štruktúra z hľadiska ľudských a tech...

Dôvody nepriznania odpočítania dane z pridanej hodnoty

Neoddeliteľnou súčasťou fungovania mechanizmu dane z pridanej hodnoty (DPH) je právo na jej odpočítanie. Toto právo predstavuje základnú zásadu, ktorá je vlastná systému DPH a ktorú v podstate nemožno obmedziť.

Prevod majetku z hľadiska dane z pridanej hodnoty

Predaj alebo prevod majetku platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) môže mať rôzne dôsledky. Predmetom tohto príspevku nie je predaj podniku alebo časti podniku, ani prevod akcií.

Daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na územie Európskej únie

Daň z pridanej hodnoty, keďže má povahu spotrebiteľskej dane, sa uplatňuje na tovar a služby, ktoré vstupujú do hospodárskeho obehu Európskej únie a môžu byť predmetom spotrebovania.

Povinnosť upraviť odpočítanú DPH pri investičnom majetku

Pojem „investičný majetok“, ako uviedol Súdny dvor EÚ, označuje tovary, ktoré sa používajú na ekonomickú činnosť a vyznačujú sa svojou stálou povahou a hodnotou, čo spôsobuje, že výdavky na ich nadobudnutie nie sú obvykle zaúčtované ako bežné výda...

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty v konkurze

Vyhlásením konkurzu platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) nestratí svoje postavenie platiteľa, má to však za následok, že prebiehajúce zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhlásený na platiteľa konkurz, sa rozdelí na časť pred vyhlásením...

Zníženie základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Platiteľ DPH si môže opraviť základ dane z nezaplatenej pohľadávky, pri ktorej skutočnosť, že nebude zaplatená, je definitívnej povahy, resp. je možné s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že zaplatená nebude. Uvedené je v súlade so zása...

Posúdenie služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti

Pre stanovenie daňového režimu pri službách, ktoré sa vzťahujú k nehnuteľnosti je nevyhnutné určiť, kde sa nachádza miesto dodania služby. Určenie miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom je v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály