Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Počet článkov autora: 88


Služby cestovného ruchu a osobitný režim

Osobitná úprava zdaňovania prirážky v rámci DPH je uplatňovaná na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb, čo vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ. Novelou zákona o DPH od 1. januára 2018 došlo k...

Prevádzkovanie reštaurácie a lyžiarskych vlekov obcou

Obec okrem plnenia jej hlavných úloh vykonáva aj vedľajšiu činnosť, ktorou je podnikateľskú činnosť (prevádzkuje reštauračné zariadenie a lyžiarske vleky pre verejnosť). Musí obec dosiahnuté príjmy z podnikateľskej činnosti započítať do obratu na ...

Dodanie klimatizácie s montážou do reštaurácie prevádzkovanej obcou

Obec, platiteľ DPH, prevádzkuje reštauráciu. Od firmy, ktorá je platiteľom DPH, si objednala dodanie klimatizácie s montážou v objekte reštaurácie.

Zneužitie práva – predaj za symbolickú cenu a predaj bez ekonomického účelu

Boj proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam je cieľom uznaným a podporovaným smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“). Zásada zákazu zneužitia práva vedie...

Reťazové obchody

V predchádzajúcich troch číslach časopisu sme sa zamerali na určenie miesta dodania tovaru, na určenie miesta nadobudnutia tovaru a poukázali sme na kontrolný mechanizmus samozdanenia a s ním súvisiace súhrnné výkazy, ako aj výkazy Intrastat podáv...

Dobrovoľná registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Zvažovanie dobrovoľnej registrácie pre DPH, ak nevzniká povinnosť registrácie zo zákona, sa týka predovšetkým novovzniknutých podnikateľov, hlavne z radov fyzických osôb. Rozhodnutie v súvislosti s registráciou závisí od toho, aké riziká alebo výh...

Dôvody nepriznania odpočítania dane z pridanej hodnoty

Neoddeliteľnou súčasťou fungovania mechanizmu dane z pridanej hodnoty (DPH) je právo na jej odpočítanie. Toto právo predstavuje základnú zásadu, ktorá je vlastná systému DPH a ktorú v podstate nemožno obmedziť.

Prevod majetku z hľadiska dane z pridanej hodnoty

Predaj alebo prevod majetku platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) môže mať rôzne dôsledky. Predmetom tohto príspevku nie je predaj podniku alebo časti podniku, ani prevod akcií.

Daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na územie Európskej únie

Daň z pridanej hodnoty, keďže má povahu spotrebiteľskej dane, sa uplatňuje na tovar a služby, ktoré vstupujú do hospodárskeho obehu Európskej únie a môžu byť predmetom spotrebovania.

Povinnosť upraviť odpočítanú DPH pri investičnom majetku

Pojem „investičný majetok“, ako uviedol Súdny dvor EÚ, označuje tovary, ktoré sa používajú na ekonomickú činnosť a vyznačujú sa svojou stálou povahou a hodnotou, čo spôsobuje, že výdavky na ich nadobudnutie nie sú obvykle zaúčtované ako bežné výda...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály