Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Aktuálne

Služby cestovného ruchu a osobitný režim

Osobitná úprava zdaňovania prirážky v rámci DPH je uplatňovaná na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb, čo vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ. Novelou zákona o DPH od 1. januára 2018 došlo k...

Činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným a činnosť zdaniteľnej osoby

Vo vzťahu činnosti konateľa sa na prvý pohľad v kontexte slovenského práva ponúka intuitívna odpoveď, že činnosť konateľa by nemala podliehať režimu dane z pridanej hodnoty, keďže ide o „závislú činnosť“. Existujú prípady v slovenskej aplikačnej p...

Slovensko-česká konferencia 2015 organizovaná SKDP a KDP ČR

V dňoch 15. a 16. apríla 2015 sa v kongresových priestoroch hotela NH Gate One v Bratislave uskutočnila slovensko-česká konferencia 2015. Išlo v poradí už o 8. spoločnú konferenciu Slovenskej komory daňových poradcov a Komory daňových poradcov ČR.

Reťazové obchody

V predchádzajúcich troch číslach časopisu sme sa zamerali na určenie miesta dodania tovaru, na určenie miesta nadobudnutia tovaru a poukázali sme na kontrolný mechanizmus samozdanenia a s ním súvisiace súhrnné výkazy, ako aj výkazy Intrastat podáv...

Prijaté faktúry a ich uvádzanie v kontrolnom výkaze a daňovom priznaní k DPH

Faktúry za prijaté plnenia od slovenských i zahraničných dodávateľov sa v kontrolnom výkaze k DPH uvádzajú v niekoľkých samostatných oddieloch. Článok je zameraný na podrobnejšie vysvetlenie týchto oddielov a definuje pravidlá, kedy a akým spôsobo...

Mechanizmus prenosu daňovej povinnosti v stavebníctve na základe novely zákona o DPH

Od začiatku tohto roka musia platitelia DPH uplatňovať prenos daňovej povinnosti v stavebníctve. Tento príspevok je zameraný na vysvetlenie právneho rámca prenosu daňovej povinnosti v stavebníctve, ktorý by mohol aspoň čiastočne pomôcť platiteľom ...

Sledovanie pohybu tovarov v rámci EÚ prostredníctvom výkazov

Určeniu miesta dodania a miesta nadobudnutia tovaru sme sa venovali v predchádzajúcich číslach časopisu. V tomto čísle sa venujeme výkazom, prostredníctvom ktorých je pohyb tovaru v rámci EÚ sledovaný.

Neplatitelia dane z pridanej hodnoty a povinnosť priznávať DPH

Povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu daň z pridanej hodnoty z dodania tovarov alebo služieb sa vzťahuje na osoby ustanovené v § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V niektorých prípadoch vz...

DPH v kontexte zákona o dani z príjmov

Daň z pridanej hodnoty predstavuje v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Všeobecným dôvodom implement...

Služby poskytované členom

Služby dodávané členom rôznych združení, komôr, hnutí a strán môžu byť za určitých podmienok oslobodené od DPH. Podmienky, pri splnení ktorých sú uvedené služby oslobodené od dane, upravuje § 32 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.