Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2021

Komentár k novele zákona o DPH (IV.)

Ing. Eva Mihálová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

(pokračovanie) Pravidelne v tejto rubrike uverejňujeme na pokračovanie komentár k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela je obsiahnut...

Služby poskytované zriaďovateľom, ktorý je členom DPH skupiny, prevádzkarni v inom členskom štáte EÚ

Mgr. Elvíra Ungerová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) vydal 11. marca 2021 rozhodnutie vo veci C812/19 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, proti Skatteverket. Zaoberal sa v ňom otázkou, či do pôsobnost...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, 
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 96 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj keď to v apríli mnohých už ťahá do záhradky, podnikatelia majú svoje povinnosti v každom ročnom období. Aby ste tie svoje ľahšie a rýchlejšie zvládli, ponúkame vám praktické články, ktoré vám ušetria čas a možno pomôžu vyriešiť otázky.

Aprílové číslo časopisu DPH v praxi v rubrike „Aktuálne“ prináša pokračovanie komentára k novele zákona o DPH.

V obľúbenej rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok „Oprava základu dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke“. Na terajšiu „pandemickú“ dobu ide určite o aktuálnu tému.

Rubrika „Z Európskej únie“ obsahuje článok Služby poskytované zriaďovateľom, ktorý je členom DPH skupiny, prevádzkarni v inom členskom štáte EÚ.

A na záver, pár riešení bežných problémov formou otázka – odpoveď v časti „Poradňa“.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.