Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2022

Povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb a ďalšie legislatívne zmeny v zákone o DPH

JUDr. Filip Richter JUDr. Ján Dancák

V nadväznosti na prvý článok, zverejnený v predošlom čísle 11/2022, ktorý bol venovaný zmenám v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zameraným na ...

Uplatňovanie osobitnej úpravy DPH - režim OSS (One Stop Shop) v roku 2022

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Zdaniteľné osoby, ktoré v EÚ dodávajú tovar alebo služby pre konečných zákazníkov, si môžu zvoliť uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta podľa § 68a až § 68c zákona č. 222/2004...

Poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania

Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku GE Aircraft Engine Services Ltd (C-607/20) zaoberal otázkou, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania za ich mimoriadne výkony predst...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 9. 12. 2022© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

držíte v rukách už posledné tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi. Od prvého čísla v roku 2023 sme pre vás pripravili nový vzhľad obálky, obsah a rozsah časopisu zostáva nezmenený.

V rubrike „Aktuálne“ nájdete článok, ktorý nadväzuje na predošlý článok z čísla 11/2022. Je to pokračovanie príspevku zameraného na zmeny a novinky v zákone o dani z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok o uplatňovaní osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty v režime OSS (One Stop Shop) v roku 2022. V rubrike si ďalej môžete prečítať aj príspevok na tému určovania a opravy základu dane z pridanej hodnoty v zahraničných obchodných vzťahoch.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme príspevok s názvom Poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania.

V Poradni už tradične nájdete odpoveď na vybranú otázku.

Rok 2022 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o. vám ďakujeme za dôveru. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2023.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.