Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2022

Ručenie za daň z pridanej hodnoty v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Inštitút ručenia za daň z pridanej hodnoty (DPH) z predchádzajúceho stupňa bol do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) prvýkrát zakomponovaný už v...

Zamietnutie práva na odpočítanie DPH - reklamné služby, ktoré daňový úrad posúdil ako neprimerane nákladné, neúčelné a nevedúce k zvýšeniu obratu

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa zamietnutia práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) z reklamných služi...

Uznesenie Súdneho dvora EÚ vo veci HR proti Finanzamt Wilmersdorf - potvrdenie záverov z predošlej judikatúry Súdneho dvora EÚ

JUDr. Filip Richter

Inštitút podvodu na dani z pridanej hodnoty je predmetom rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ už po značne dlhú dobu, čo je bezpochyby jedným z dôvodov, prečo mu je už niekoľko rokov venovaná roz...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 17. 1. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

skončil sa rok 2021, pre mnohých nebol ľahký. Teraz tu už máme rok 2022 a my veríme, že tento rok bude pre všetkých úspešný a plný splnených želaní. Tešíme sa, že ste nám zostali verní. V prvom tohtoročnom čísle Vám ponúkame opäť niekoľko zaujímavých článkov.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme príspevok, v ktorom ide o vyriešenie sporu pri nároku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z praxe“ nájdete článok Ručenie za daň z pridanej hodnoty v roku 2022. Aké sú podmienky ručenia, vysvetlený postup a tiež niekoľko praktických príkladov, to je všetko obsiahnuté v tomto príspevku. Nemenej prospešný je aj druhý článok v tejto rubrike.

Pravidelne v časti „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentáre k rozsudkom Súdneho dvora, v tomto čísle je to „Zamietnutie práva na odpočítanie DPH – reklamné služby, ktoré daňový úrad posúdil ako neprimerane n kladné, neúčelné a nevedúce k zvýšeniu obratu“. A prikladáme aj prehľad Rozsudkov Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Na záver ako obyčajne aj niekoľko otázok a odpovedí v rubrike „Poradňa“.

Želáme Vám príjemné čítanie a šťastný, zdravý a úspešný rok 2022.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.