Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Pracovné právo

283/2002 Z.z.

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

663/2007 Z.z.

Schválený 5. 12. 2007 Účinný 1. 2. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v z.n.p.

580/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

43/2004 Z.z. N

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p

365/2004 Z.z.

Schválený 20. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v z.n.p.

5/2004 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

601/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p

311/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020 Zrušený: 3. 4. 2002  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.

152/1994 Z.z.

Schválený 31. 5. 1994 Účinný 1. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

417/2013 Z.z. N

Schválený 26. 11. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

106/2013 Z.z. N

Schválený 22. 4. 2013 Účinný 1. 5. 2013 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

106/2013 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

503/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

330/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

229/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve