Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Verejná správa

460/1992 Zb.

Schválený 1. 9. 1992 Účinný 1. 10. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2025  

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z.n.p.

502/2001 Z.z.

Schválený 18. 10. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Zrušený: 1. 1. 2016  

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

311/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020 Zrušený: 3. 4. 2002  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.

138/1991 Zb. N

Schválený 20. 3. 1991 Účinný 1. 5. 1991 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.

245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

5/2004 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

96/1991 Zb.

Schválený 14. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v z.n.p.

539/2008 Z.z. N

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p.

223/2001 Z.z.

Schválený 15. 5. 2001 Účinný 1. 7. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

221/1996 Z.z.

Schválený 3. 7. 1996 Účinný 24. 7. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2002  

Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v z.n.p.

583/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

312/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2009  

Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe

278/1993 Z.z. N

Schválený 21. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p.

596/2003 Z.z.

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2024  

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p.

448/2008 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

183/2000 Z.z.

Schválený 12. 5. 2000 Účinný 1. 7. 2000 Zrušený: 1. 7. 2015  

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v z.n.p.

193/2001 Z.z.

Schválený 18. 5. 2001 Účinný 1. 6. 2001 Novelizovaný: 1. 11. 2005  

Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v z.n.p.

478/2002 Z.z. N

Schválený 25. 6. 2002 Účinný 1. 9. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. (zákon o ovzduší)

515/2003 Z.z.

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Zrušený: 30. 6. 2013  

Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

61/2000 Z.z.

Schválený 9. 2. 2000 Účinný 1. 3. 2000 Zrušený: 1. 9. 2015  

Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v z.n.p.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

423/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Zmena nastane

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

601/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

108/2024 Z.z.

Účinný 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve