Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Základné predpisy obchodného práva

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 22. 6. 2023  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

136/2001 Z.z.

Schválený 27. 2. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 27. 12. 2016 Zrušený: 1. 6. 2021  

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

7/2005 Z.z. N

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 8. 2023  

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8/2005 Z.z.

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

25/2006 Z.z.

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 18. 10. 2016  

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

562/2004 Z.z.

Schválený 9. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

91/2007 Z.z.

Schválený 6. 2. 2007 Účinný 1. 4. 2007 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve

111/1990 Zb. N

Schválený 19. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, v znení neskorších predpisov

9/1992 Zb.

Schválený 3. 12. 1991 Účinný 16. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

Zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách (výňatok), v znení zák. č. 121/ 1996 Z.z.

244/2002 Z.z.

Schválený 3. 4. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

420/2004 Z.z.

Schválený 25. 6. 2004 Účinný 1. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii

294/1999 Z.z.

Schválený 2. 11. 1999 Účinný 1. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 9. 2004  

Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

147/2001 Z.z.

Schválený 5. 4. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

ZÁKON č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

63/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020  

63/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

124/2006 Z.z.

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

67/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020 Novelizovaný: 20. 5. 2022  

67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

265/1992 Zb.

Schválený 28. 4. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Zrušený: 1. 1. 1996  

265/1992 Zb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

740/2002 Z.z.

Schválený 16. 12. 2002 Účinný 1. 1. 2003  

740/2002 Z.z. o vydaní opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

355/2007 Z.z.

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

289/2017 Z.z.

Schválený 19. 10. 2017 Účinný 1. 12. 2017 Novelizovaný: 1. 7. 2018  

289/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

553/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

596/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

447/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

417/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

198/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve