Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Vybraná skupina zamestnávateľov môže od 1. júla podávať vyhlásenie za mesiac júl 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa avizuje zamestnávateľom-potravinárom, že  od 1. júla 2024 si môžu podávať  Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac júl 2024. Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre vybranú skupinu potravinárov aj za mesiace júl až december 2024 súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. júla 2024 a s nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 3 k Schéme štátnej pomoci, podľa ktorých sa predlžuje obdobie odvodovej úľavy pre potravinárov aj na mesiace júl až december 2024.

Predĺženie odvodovej úľavy sa vzťahuje iba na zamestnávateľov, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2:

Divízia 01, triedy  01.13,  01.21,  01.24,  01.25,  01.41,  01.42,  01.45,  01.46,  01.47,  01.50

Divízia 03, trieda  03.22.

Dňa 13. júna 2024 Európska komisia schválila Dodatok č. 3 k Schéme štátnej pomoci, ktorý bol dňa 26. júna 2024 zverejnený v Obchodnom vestníku, t. j. týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. Od 1. júla 2024 tak môžu vybraní zamestnávatelia podávať vyhlásenie za mesiac júl 2024, a to najneskôr do 20. júla 2024.

Naďalej platí, že zamestnávateľ-potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží elektronicky prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovni „Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“ (formulár).

Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách.

Termíny podávania vyhlásení k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiace júl až december 2024:

kalendárny mesiaclehota na podanie vyhlásenia
júl 2024 od 1. júla do 20. júla 2024
august 2024 od 1. augusta do 20. augusta 2024
september 2024 od 1. septembra do 20. septembra 2024
október 2024 od. 1. októbra do 20. októbra 2024
november 2024 od 1. novembra do 20. novembra 2024
december 2024 od 1. decembra do 10. decembra 2024

Stále platí, že Sociálna poisťovňa, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom-potravinárom, že za kalendárny mesiac, za ktorý bola štátna pomoc schválená, je potrebné predložiť Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného. Predloženie MVP/VPP v lehote splatnosti poistného je jednou z podmienok poskytnutia štátnej pomoci. V prípade, ak zamestnávateľ za príslušný kalendárny mesiac nepredloží MVP/VPP v lehote splatnosti poistného, Sociálna poisťovňa prehodnotí „schválenú“ štátnu pomoc na „neschválenú“.

Zamestnávateľ spĺňa podmienku SK NACE „potravinára“ na poskytnutie štátnej pomoci za kalendárny mesiac, ak má zapísaný v RPO príslušný SK NACE „potravinára“, čo i len jeden deň v mesiaci za ktorý žiada štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov (t. j. podal vyhlásenie za tento mesiac).

Za mesiace júl 2024 až december 2024 zamestnávatelia-potravinári, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, budú platiť už znížené poistné.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.