Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2017

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 v príkladoch

Ing. Silvia Jambrichová

Daňové priznanie k dani z príj­mov FO (ďalej len „daňové priznanie“) sa podáva v lehote ustanovenej v § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), t. j. v lehote do ...

Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu

Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu poskytnúť mzdu (odmenu). Okrem takéhoto plnenia, poskytuje aj rôzne iné plnenia, na ktoré zamestnancovi vzniká nárok podľa osobitných predpi...

Odpisovanie osobného automobilu obstaraného v roku 2017

Ing. Jarmila Strählová

Osobný automobil je hmotný majetok, ktorý je veľmi často využívaný v podnikaní. Využívajú ho bez rozdielu všetci podnikatelia, t. j. podnikajúce fyzické a právnické osoby. Náklady na obstaranie oso...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.