RUBRIKA: Podvojné účtovníctvo

zoradiť výsledky podľa:

Udalosti po zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná závierka sa do registra účtových závierok ukladá ako zostavená alebo ako zostavená a schválená, ak účtovná závierka pred uložením do registra účtovných závierok bola aj schválená príslušným orgánom spoločnosti. Ak sa účtovná závierka ukladá len ako zostavená, musí účtovná jednotka zabezpečiť jej schválenie a následne do registra účtovných závierok uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí zabezpečiť jej overenie audítorom a vypracovanie výročnej správy pretože, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu a obidva tieto dokumenty, t. j. správu audítora a výročnú správu, uložiť do registra účtovných závierok.

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019, potom zostavovali účtovnú závierku ako riadnu.

Opravy chýb

Dátum:
Autor: Ing. Monika Adamíková

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Krádež majetku – daňové a účtovné hľadisko

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Krádež z hľadiska trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tým, že sa jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Krádež majetku u podnikateľských subjektov znamená mimoriadny úbytok majetku, s ktorým sa musia vysporiadať nielen majetkovo-právne, ale aj v súlade s daňovými a účtovnými predpismi.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia je vzhľadom na svoj účel a význam jednou z najdôležitejších častí uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie by účtovníctvo nespĺňalo základnú požiadavku uvedenú v § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), t. j. účtovná závierka neposkytne verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Časové rozlišovanie v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ak má výsledok hospodárenia účtovnej jednotky podávať pravdivý a verný obraz o hospodárení, musí sa vypočítať z nákladov a výnosov, ktoré s týmto obdobím časovo a vecne súvisia, čo znamená, že musí byť dodržaný princíp priradenia nákladov a výnosov k správnemu účtovnému obdobiu – náklady a výnosy sa musia časovo rozlišovať.

Účtovanie ostatných kapitálových fondov po 1. januári 2018

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ostatné kapitálové fondy patria k pomerne diskutovanej téme už od roku 1993, kedy sa po prvýkrát dostali do vtedajšieho opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pričom v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) o nich nebola ani zmienka. Ostatné kapitálové fondy boli upravené len v účtovných predpisoch, ktoré upravovali ich tvorbu, ale použitie už nie. Napriek tomu sa v praxi inštitút ostatných kapitálových fondov využíval, spoločnosti ich vytvárali aj používali. Názory odbornej verejnosti na túto problematiku sa však rozchádzali.

Závierkové účtovné prípady v podvojnom účtovníctve

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Uzavieranie účtovného obdobia je proces, ktorý zahŕňa celý rad na seba nadväzujúcich činností, počnúc inventarizáciou všetkého majetku a záväzkov a končiac zostavením účtovnej závierky. Zdrojom údajov na zostavenie výkazov účtovnej závierky sú uzavreté účtovné knihy. Podmienkou pre uzatvorenie účtovných kníh je zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov.

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria, ak ide o pochybné pohľadávky, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, na pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní, na sporné pohľadávky voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo zaplatenie.

Priebežná účtovná závierka, ktorej zostavenie ustanovuje osobitný predpis

Dátum:
Autor: Ing. Monika Adamíková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zostavenie priebežnej účtovnej závierky ustanovuje § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). V zmysle tohto ustanovenia účtovná jednotka okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje v priebehu účtovného obdobia aj priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje osobitný predpis. Zákon o účtovníctve odkazuje napríklad na zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Okrem spomínaných zákonov povinnosť zostavovať priebežnú účtovnú závierku ustanovuje aj:

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť