RUBRIKA: Podvojné účtovníctvo

zoradiť výsledky podľa:

Softvér z účtovného a daňového hľadiska

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Softvér (počítačový program) predstavuje podľa § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p. (ďalej len „Autorský zákon“) súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo podobnom technickom zariadení. Softvér sa môže prenášať prostredníctvom rôznych médií, môže byť štandardizovaný so širokou škálou aplikácií alebo môže byť vytvorený pre individuálnych zákazníkov. Môže sa prenášať ako zabudovaná nedeliteľná časť počítačového príslušenstva alebo v oddelenej nezávislej forme vhodnej pre použitie na rôznych druhoch hardvéru. Softvér môže byť bezplatný alebo platený. Bezplatný softvér je voľne šíriteľný, platený softvér môžu podnikateľské subjekty používať iba vtedy, ak zaplatia za jeho licenciu a nebudú ju porušovať.

Opravná účtovná závierka

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výsledkom účtovných prác za príslušné účtovné obdobie je zostavená účtovná závierka, ktorá sa musí uložiť do registra účtovných závierok. Do registra účtovných závierok sa účtovná závierka ukladá ako zostavená, alebo ako zostavená a schválená zároveň.

Udalosti po zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná závierka sa do registra účtových závierok ukladá ako zostavená alebo ako zostavená a schválená, ak účtovná závierka pred uložením do registra účtovných závierok bola aj schválená príslušným orgánom spoločnosti. Ak sa účtovná závierka ukladá len ako zostavená, musí účtovná jednotka zabezpečiť jej schválenie a následne do registra účtovných závierok uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí zabezpečiť jej overenie audítorom a vypracovanie výročnej správy pretože, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu a obidva tieto dokumenty, t. j. správu audítora a výročnú správu, uložiť do registra účtovných závierok.

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019, potom zostavovali účtovnú závierku ako riadnu.

Opravy chýb

Dátum:
Autor: Ing. Monika Adamíková

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Krádež majetku – daňové a účtovné hľadisko

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Krádež z hľadiska trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tým, že sa jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Krádež majetku u podnikateľských subjektov znamená mimoriadny úbytok majetku, s ktorým sa musia vysporiadať nielen majetkovo-právne, ale aj v súlade s daňovými a účtovnými predpismi.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia je vzhľadom na svoj účel a význam jednou z najdôležitejších častí uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie by účtovníctvo nespĺňalo základnú požiadavku uvedenú v § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), t. j. účtovná závierka neposkytne verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Časové rozlišovanie v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ak má výsledok hospodárenia účtovnej jednotky podávať pravdivý a verný obraz o hospodárení, musí sa vypočítať z nákladov a výnosov, ktoré s týmto obdobím časovo a vecne súvisia, čo znamená, že musí byť dodržaný princíp priradenia nákladov a výnosov k správnemu účtovnému obdobiu – náklady a výnosy sa musia časovo rozlišovať.

Účtovanie ostatných kapitálových fondov po 1. januári 2018

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ostatné kapitálové fondy patria k pomerne diskutovanej téme už od roku 1993, kedy sa po prvýkrát dostali do vtedajšieho opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pričom v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) o nich nebola ani zmienka. Ostatné kapitálové fondy boli upravené len v účtovných predpisoch, ktoré upravovali ich tvorbu, ale použitie už nie. Napriek tomu sa v praxi inštitút ostatných kapitálových fondov využíval, spoločnosti ich vytvárali aj používali. Názory odbornej verejnosti na túto problematiku sa však rozchádzali.

Závierkové účtovné prípady v podvojnom účtovníctve

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Uzavieranie účtovného obdobia je proces, ktorý zahŕňa celý rad na seba nadväzujúcich činností, počnúc inventarizáciou všetkého majetku a záväzkov a končiac zostavením účtovnej závierky. Zdrojom údajov na zostavenie výkazov účtovnej závierky sú uzavreté účtovné knihy. Podmienkou pre uzatvorenie účtovných kníh je zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť