RUBRIKA: Daň z príjmov

zoradiť výsledky podľa:

Pravidlá pre odpočet daňovej straty

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jeden rok sa vám darí a v podnikaní vykážete zisk. Ďalší rok nie je taký úspešný a vykážete stratu, prinajlepšom daňovú. Poznáte to, že? My tiež.

Ako znížiť základ dane prerušením daňových odpisov

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jedným z nástrojov na legálne zníženie základu dane sú daňové odpisy. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok totiž nemožno zahrnúť do nákladov jednorazovo v roku jeho obstarania, ale až postupne počas viacerých rokov pomocou odpisov.

 

Daňová podpora elektromobilov

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. došlo v nadväznosti na materiál „Akčný plán rozvoja elektro-mobility v Slovenskej republike“ k zavedeniu zvýhodneného spôsobu odpisovania elektromobilov oproti automobilom s iným pohonom.

Niektoré zmeny v daňovom odpisovaní hmotného majetku od roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) účinné od 1. 1. 2020 obsahujú okrem iného aj opatrenia, ktorých cieľom je podporiťmalé a stredné podniky prostredníctvom dane z príjmov a takisto aj opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemysluna Slovensku. Úpravy zákona o dani z príjmov v oblasti odpisovania súvisia jednak so zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily, ale aj s rozšírením legislatívnej skratky „nájomná zmluva“ o výpožičku podľa § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka a so zavedením statusu mikrodaňovníka na účely ZDP. V článku sa budeme zaoberať zmenami v odpisovaní vypožičaného majetku a výhodami mikrodaňovníkov v oblasti odpisovania.

Oprava dane z príjmov zo závislej činnosti a daňových bonusov v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Zita Kajanovičová

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Postup zamestnávateľa v prípade vyberania a platenia preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti upravuje § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) upravuje ust. § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“) s účinnosťou od 1. januára 2020 boli v tomto ustanovení vykonané dôležité zmeny.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), daňové priznanie je povinný podať:

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Nezdaniteľné časti základu dane po 1. januári 2020

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nezdaniteľné časti základu dane daňovníka sú položkami, o ktoré je možné znížiť výlučne základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“) alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) alebo ich úhrnu.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť