RUBRIKA: Daň z príjmov

zoradiť výsledky podľa:

Daňová strata ako súčasť opatrení v oblasti dane z príjmov počas obdobia mimoriadnej situácie

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. 4. 2020 schválila zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 96/2020 Z. z.“).

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby počas pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) v priebehu preddavkového obdobia, ktorým je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas obdobia pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 12. marca 2020 vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky až do konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR túto mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Vybrané mimoriadne opatrenia v daňovej a účtovnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

NR SR v rámci prijímania opatrení na zmiernenie dopadov šírenia pandémie koronavírusu prijala na návrh vlády SR aj osobitný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“). Tento zákon bol následne v priebehu apríla 2020 novelizovaný dvakrát, a to:

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a zaplatenie dane z príjmov v období pandémie

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada SR dňa 2. apríla 2020 schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), tzv. lex korona.

Vybrané opatrenia vlády SR v období pandémie pre zamestnávateľov a zamestnancov

Dátum:
Autor: Ing. Zita Kajanovičová

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti MF SR, a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).

Daňové dopady neuhradených faktúr

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Súčasná situácia vyvolaná pandémiou COVID-19 môže spôsobiť nielen pokles tržieb, ale aj platobnú neschopnosť viacerých spoločností. Nevieme vám ponúknuť riešenie týchto problémov. Prinášame vám však informácie ako zmierniť ich dopady. V 7. diely daňového seriálu vám priblížime prečo si dávať pozor na splatnosť záväzkov obzvlášť v tomto ekonomicky ťažkom období.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (2. časť)

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Pokračovanie článku sa venuje ďalším z nich.

Prehľad zmien v zdaňovaní fyzických osôb v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V roku 2019 bolo schválených viacero noviel dotýkajúcich sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pričom najvýznamnejšími zmenami v oblasti zdaňovania fyzických osôb bolo zavedenie a doplnenie nových oslobodených príjmov zamestnancov, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zavedenie 15%-nej sadzby dane pre podnikateľov, zmeny v uplatňovaní daňovej straty, zjednodušenie platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a zvýšenie hranice pre ich platenie a iné.

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosť fyzickej osoby (ďalej len „FO“) platiť preddavky na daň v preddavkovom období sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Od 1. 1. 2020 sa významným spôsobom mení a zároveň zjednodušuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti FO a súčasne sa zvyšuje hranica, od ktorej sú FO povinné platiť preddavky na daň. To znamená, že podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú v novom preddavkovom období začínajúcom v roku 2020 povinné platiť preddavky na daň z príjmov iba FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, ak ich posledná známa daňová povinnosťpresiahla 5 000 €.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť