Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Daň z príjmov

Zdaňovanie vybraných druhov príjmov fyzických osôb v príkladoch

Prostredníctvom praktických príkladov odpovieme daňovníkom na vybrané otázky týkajúce sa aplikácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) pri zdaňovaní príjmov fyzickými osobami. Venovať sa budeme zdaniteľnosti dosi...

Daňové ocenenie obchodného majetku

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z takto určenej vstupnej ceny následne daňovník majet...

Podiel na zisku (dividenda)

V súlade s § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) predmetom dane sú príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ZDP. Medzi takéto príjmy od 1. 1. 2017 patrí aj podiel na zisku (dividenda) vyplatený...

Chyby pri zdaňovaní príjmov po 1. 1. 2006 a ich oprava

Po skončení roka, resp. po 31. 3., väčšina z nás už má uzatvorené predchádzajúce zdaňovacie obdobie, najmä čo sa týka dane z príjmov. Môže sa však stať, že sa zistia dodatočne chyby. Tieto nedostatky je potrebné čo najskôr napraviť, pretože môžu b...

Posudzovanie obchodného majetku v súvislosti s preradením automobilu z podnikania do osobného užívania

Žiadny právny predpis preradenie majetku, ktorý má fyzická osoba (FO) zaradený do obchodného majetku, do osobného užívania nezakazuje, neprikazuje a ani nepodmieňuje. Keďže preradenie majetku z podnikania do osobného užívania je pomerne časté, ci...

Niektoré otázky internetového obchodu

V súčasnosti neexistuje priama legislatíva, ktorá by plne upravovala elektronické obchodovanie prostredníctvom internetu. Je však nevyhnutné poznamenať, že všetky aktivity vrátane elektronického obchodovania nesmú prekročiť rámec existujúcej legis...

Modelová zmluva OECD a jej vplyv na zdanenie príjmov v SR (VI.)

Ďalšie funkcie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Ďalšou významnou funkciou Zmluvy je zabrániť daňovému úniku, t. j., aby nedošlo k situácii, že daňovník neoprávnene zníži svoju daňovú povinnosť v jednom štáte, alebo že dosiahne nezdanenie svo...

Odpis pohľadávok v podvojnom účtovníctve a v zákone o dani z príjmov od roku 2008

V podnikateľskej praxi sa často stáva, že dlžník neuhradí pohľadávku v lehote splatnosti. Veriteľ okrem jej vymáhania môže riešiť túto situáciu aj inými spôsobmi, jedným z nich je odpis pohľadávky. Od 1. 1. 2008 došlo k podstatným zmenám v daňovom...

Zmeny vo Vzorovej zmluve OECD a Komentári k nej platné od júla 2008

Pri rozvoji medzinárodného podnikania vznikajú stále nové otázky v oblasti medzinárodného zdaňovania príjmov. Prístupy k ich riešeniu sa premietajú aj do zmien Vzorovej zmluvy OECD a Komentáru k nej. Posledná aktualizácia oboch dokumentov je platn...

Analýza medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených Slovenskou republikou (3. časť)

V predchádzajúcej časti uverejnenej v DaÚ č. 9/2008 som sa venovala najmä tým článkom Modelovej zmluvy OECD, ktoré určujú, kedy je možné zmluvu aplikovať a na ktoré druhy daní. Ak je možné zmluvu uplatniť, alokačné pravidlá v článkoch 6 až 21 podľ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály