Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2021

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Komentár k novele zákona o DPH (III.)

Ing. Eva Mihálová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

(pokračovanie) Táto časť komentára k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zákonom č. 344/2020 Z. z. nadväzuje na predchádzajúcu II. časť a ...

Zmeny zákona o DPH účinné od júla 2021

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), nadobúdajú účinnosť v dvoch termínoch. Vo februárovom vydaní časopisu...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, 
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 28,e-mail: Dana.Znavova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 96 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 17. 3. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom čísle časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH. Táto časť komentára sa týka najmä osobitných úprav v oblasti elektronického obchodu.

Zmeny zákona o DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júla 2021, sú témou článku, ktorý nájdete v rubrike „Z praxe“.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k niektorým rozsudkom, ktoré nedávno vydal Súdny dvor EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.