Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2012

Premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu EÚ z hľadiska DPH

Ing. Zdenka Jablonková

Príspevok sa zaoberá prípadmi, kedy zdaniteľná osoba odošle alebo prepraví svoj vlastný obchodný majetok z tuzemska do iného členského štátu EÚ na účel uskutočňovania svojej ekonomickej činnosti, p...

Daňový bonus na dieťa a sústavná príprava na povolanie štúdiom

Ing. Zita Kajanovičová

Vzhľadom na to, že minimálna mzda na rok 2012 bola stanovená na 327,20 €, potom 6-násobok minimálnej mzdy za zdaňovacie obdobie 2012 predstavuje sumu 1 963,20 €. Ak si však daňový bonus uplatňuje z...

Opravné prostriedky v daňovom konaní

JUDr. Eva Puškárová

Opravné prostriedky v daňovom konaní sa podľa ich uplatnenia nadväzne na doručenie alebo právoplatnosť rozhodnutí členia na riadne a mimoriadne. Riadne opravné prostriedky sa môžu uplatniť iba na z...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.