Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Legislatíva

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

513/1991 Zb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

455/1991 Zb. N

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

323/1992 Zb. N

Schválený 6. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

182/1993 Z.z.

Schválený 8. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 1. 2. 2020  

Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z.z.

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 2. 8. 2021  

Zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/1996 Z.z.

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 21. 7. 2020  

Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoších predpisov

186/2009 Z.z.

Schválený 24. 4. 2009 Účinný 27. 5. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 186/2009 z 24. apríla 2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

460/1992 Zb.

Schválený 1. 9. 1992 Účinný 1. 10. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z.n.p.

96/1991 Zb.

Schválený 14. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v z.n.p.

87/1991 Zb.

Schválený 21. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, v znení neskorších predpisov

04/2003 (FS)

Schválený 16. 12. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

80/1994 (FS)

Schválený 20. 6. 1994 Účinný 19. 7. 1994  

Oznámenie č. 65/263/1994 k niektorým veciam z oblasti účtovníctva

10/1996 Z.z.

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

77/2007 (FS)

Schválený 13. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

37/2007 (FS)

Schválený 8. 8. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

41/1993 (FS)

Schválený 10. 5. 1993 Účinný 17. 5. 1993  

Opatrenie MF SR č. 43/105/1993, ktorým sa vykonáva bod B, ods. 3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov

70/2002 (FS)

Schválený 13. 11. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2009  

Opatrenie MF SR č. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (platí len v tých častiach, ktoré nie sú upravené v nariadeniach EP a Rady EÚ o IFRS)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Kategórie predpisov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

488/2013 Z.z.

Novelizovaný: 21. 7. 2021  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 16. 7. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2021  

67/2020 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2021  

597/2003 Z.z.

Novelizovaný: 10. 7. 2021  


Zmena nastane

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

312/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  


Archív zmien v legislatíve