Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Legislatíva

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

162/1995 Z.z.

Schválený 27. 6. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení zák. č. 222/1996 Z.z.

229/1991 Zb.

Schválený 21. 5. 1991 Účinný 24. 6. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení neskorších predpisov

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

283/2002 Z.z.

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

222/2004 Z.z.

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

78/1992 Zb.

Schválený 29. 1. 1992 Účinný 10. 3. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení neskorších predpisov

76/2007 Z.z.

Schválený 31. 1. 2007 Účinný 1. 3. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2013  

Zákon č. 76/2007 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

582/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

202/1995 Z.z.

Schválený 20. 9. 1995 Účinný 1. 10. 1995 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Zákon č. 202/1995 Z.z. - devízový zákon v znení neskorších predpisov

199/2004 Z.z.

Schválený 10. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

539/2008 Z.z. N

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p.

61/2007 (FS)

Schválený 14. 11. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

70/2005 (FS)

Schválený 30. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/22930/2005-74 z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

71/2003 (FS)

Schválený 20. 6. 2003 Účinný 20. 6. 2003  

Metodický pokyn č. 11 280/2003-92 na zostavenie účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

157/2000 Z.z.

Schválený 24. 8. 1999 Účinný 22. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Austrália

394/2012 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2012 Účinný 1. 1. 2013 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

423/2015 Z.z.

Schválený 11. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve