Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Legislatíva

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2022  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

323/1992 Zb. N

Schválený 6. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 12. 2021  

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

229/1991 Zb. N

Schválený 21. 5. 1991 Účinný 24. 6. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení neskorších predpisov

222/2004 Z.z.

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

78/1992 Zb.

Schválený 29. 1. 1992 Účinný 10. 3. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení neskorších predpisov

582/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

145/1995 Z.z. N

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

566/1992 Zb.

Schválený 18. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

Zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, v znení neskorších predpisov

566/2001 Z.z. N Z

Schválený 9. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (vrátane novely č. 209/2007 Z.z.)

311/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020 Zrušený: 3. 4. 2002  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.

245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

5/2004 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

223/2001 Z.z.

Schválený 15. 5. 2001 Účinný 1. 7. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

70/2005 (FS)

Schválený 30. 11. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/22930/2005-74 z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

71/2003 (FS)

Schválený 20. 6. 2003 Účinný 20. 6. 2003  

Metodický pokyn č. 11 280/2003-92 na zostavenie účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

37/2007 (FS)

Schválený 8. 8. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

41/1993 (FS)

Schválený 10. 5. 1993 Účinný 17. 5. 1993  

Opatrenie MF SR č. 43/105/1993, ktorým sa vykonáva bod B, ods. 3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov

80/1994 (FS)

Schválený 20. 6. 1994 Účinný 19. 7. 1994  

Oznámenie č. 65/263/1994 k niektorým veciam z oblasti účtovníctva

431/2002 Z.z. N

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

423/2015 Z.z.

Schválený 11. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

291/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  


Zmena nastane

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

462/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  


Archív zmien v legislatíve