Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Legislatíva

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

513/1991 Zb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2020  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

455/1991 Zb. N

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

182/1993 Z.z.

Schválený 8. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 1. 2. 2020  

Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z.z.

162/1995 Z.z.

Schválený 27. 6. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení zák. č. 222/1996 Z.z.

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

283/2002 Z.z.

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

76/2007 Z.z.

Schválený 31. 1. 2007 Účinný 1. 3. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2013  

Zákon č. 76/2007 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

18/1996 Z.z.

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 21. 7. 2020  

Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoších predpisov

202/1995 Z.z.

Schválený 20. 9. 1995 Účinný 1. 10. 1995 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Zákon č. 202/1995 Z.z. - devízový zákon v znení neskorších predpisov

199/2004 Z.z. N

Schválený 10. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

186/2009 Z.z.

Schválený 24. 4. 2009 Účinný 27. 5. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 186/2009 z 24. apríla 2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

539/2008 Z.z. N

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 3. 7. 2021  

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p.

427/1990 Zb.

Schválený 25. 10. 1990 Účinný 1. 12. 1990 Novelizovaný: 30. 12. 1991  

Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu na iné právnické alebo fyzické osoby, v znení neskorších predpisov

04/2003 (FS)

Schválený 16. 12. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

10/1996 Z.z.

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

77/2007 (FS)

Schválený 13. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

70/2002 (FS)

Schválený 13. 11. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2009  

Opatrenie MF SR č. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (platí len v tých častiach, ktoré nie sú upravené v nariadeniach EP a Rady EÚ o IFRS)

361/2014 Z.z.

Schválený 26. 11. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

530/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  


Zmena nastane

213/1997 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

175/1999 Z.z.

Zrušený: 1. 11. 2021  

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  


Archív zmien v legislatíve