Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Legislatíva

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

423/2015 Z.z.

Schválený 11. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

18/1996 Z.z.

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 21. 7. 2020  

Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoších predpisov

186/2009 Z.z.

Schválený 24. 4. 2009 Účinný 27. 5. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 186/2009 z 24. apríla 2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

539/2008 Z.z.

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p.

283/2002 Z.z.

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

427/1990 Zb.

Schválený 25. 10. 1990 Účinný 1. 12. 1990 Novelizovaný: 30. 12. 1991  

Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu na iné právnické alebo fyzické osoby, v znení neskorších predpisov

202/1995 Z.z.

Schválený 20. 9. 1995 Účinný 1. 10. 1995 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Zákon č. 202/1995 Z.z. - devízový zákon v znení neskorších predpisov

162/1995 Z.z.

Schválený 27. 6. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení zák. č. 222/1996 Z.z.

361/2014 Z.z. N

Schválený 26. 11. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

76/2007 Z.z.

Schválený 31. 1. 2007 Účinný 1. 3. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2013  

Zákon č. 76/2007 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

199/2004 Z.z.

Schválený 10. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 4. 2021  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

157/2000 Z.z.

Schválený 24. 8. 1999 Účinný 22. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Austrália

222/2004 Z.z.

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

61/2007 (FS) N

Schválený 14. 11. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

78/1992 Zb.

Schválený 29. 1. 1992 Účinný 10. 3. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení neskorších predpisov

311/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020 Zrušený: 3. 4. 2002  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Kategórie predpisov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 13. 4. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 13. 4. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 13. 4. 2021  

144/1998 Z.z.

Novelizovaný: 2. 4. 2021  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Zmena nastane

323/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  

71/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  


Archív zmien v legislatíve