Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Legislatíva

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

455/1991 Zb. N

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2022  

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

182/1993 Z.z.

Schválený 8. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 1. 2. 2020  

Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z.z.

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

283/2002 Z.z.

Schválený 16. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 30. 7. 2020  

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.

18/1996 Z.z. N

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoších predpisov

202/1995 Z.z.

Schválený 20. 9. 1995 Účinný 1. 10. 1995 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Zákon č. 202/1995 Z.z. - devízový zákon v znení neskorších predpisov

460/1992 Zb.

Schválený 1. 9. 1992 Účinný 1. 10. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z.n.p.

502/2001 Z.z.

Schválený 18. 10. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Zrušený: 1. 1. 2016  

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

96/1991 Zb.

Schválený 14. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v z.n.p.

87/1991 Zb.

Schválený 21. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, v znení neskorších predpisov

04/2003 (FS)

Schválený 16. 12. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

10/1996 Z.z.

Schválený 14. 12. 1995 Účinný 11. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

157/2000 Z.z.

Schválený 24. 8. 1999 Účinný 22. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Austrália

452/2021 Z.z.

Schválený 24. 11. 2021 Účinný 1. 2. 2022 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

77/2007 (FS)

Schválený 13. 12. 2007 Účinný 1. 1. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

70/2002 (FS)

Schválený 13. 11. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2009  

Opatrenie MF SR č. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (platí len v tých častiach, ktoré nie sú upravené v nariadeniach EP a Rady EÚ o IFRS)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

229/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

503/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2022  

281/2022 Z.z.

Účinný 1. 9. 2022  


Zmena nastane

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Archív zmien v legislatíve