Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2013

Prijatý preddavok a povinnosť dodávateľa vyhotoviť faktúru

Ing. Peter Furmaník

Pravidlá pre DPH prikazujú odviesť DPH nielen pri samotnom dodaní tovaru či služby, ale aj v prípade, ak dodávateľ prijme od odberateľa čiastočnú alebo celkovú platbu pred samotnou dodávkou. Prijat...

Poisťovacie služby oslobodené od DPH

Ing. Dušan Dobšovič

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v článku 135 bod 1 písm. a) oslobodzuje od dane z pridanej hodnoty poisťovacie a zaisťovacie transakcie vrá...

Odpočítanie DPH uplatnenej na investičný majetok a úprava odpočítanej dane

Ing. Anna Danková

Mechanizmus zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb nakúpených za účel...

Obsah vydania

Editoriál

Informácia k daňovému priznaniu k DPH podanému v zmysle § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Podľa § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) podáva daňové priznanie k DPH osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo túto žiadosť podala oneskorene. V daňovom priznaní podanom podľa tohto ustanovenia sa priznáva daň, ktorú je táto osoba povinná platiť podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, za ktoré mala byť platiteľom dane z pridanej hodnoty. Zákon o DPH zároveň v § 55 ods. 3 a 4 priznáva právo na odpočítanie dane viažucej sa na tovary a služby, z dodania ktorých musí osoba, ktorá nesplnila registračnú povinnosť pre DPH v zákonom stanovenej lehote, odviesť DPH. Odpočítanie dane sa uplatňuje v tom istom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH.

Ak odpočítanie dane uplatňované v zmysle § 55 ods. 3 a 4 zákona o DPH prevyšuje daň, ktorú je osoba, ktorá nesplnila registračnú povinnosť v zákonom stanovenej lehote, povinná platiť, nejde o nadmerný odpočet, a na vrátenie tejto dane sa neuplatní postup podľa § 79 zákona o DPH. Naopak, zákon o DPH v § 78 ods. 9 ustanovuje, že daň, ktorá prevyšuje splatnú daň, daňový úrad vráti po vykonaní daňovej kontroly v lehote desiatich dní od skončenia kontroly.

Na základe uvedeného sa suma dane predstavujúca prevýšenie odpočítanej dane nad daňou, ktorú je osoba, ktorá nesplnila registračnú povinnosť v zákonom stanovenej lehote, povinná platiť, uvádza v daňovom priznaní k DPH v riadku 31 (vlastná daňová povinnosť) so znamienkom mínus. V riadku 32 daňového priznania k DPH uvádza sumu nadmerného odpočtu len platiteľ dane z pridanej hodnoty.

Zdroj: www.drsr.sk

 

 

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.