AUTOR: Ing. Anton Kolembus

zoradiť výsledky podľa:

Predaj nehnuteľnosti a povinnosti platiteľa DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Platiteľ dane kúpil nehnuteľnosť za účelom jej ďalšieho predaja a uplatní si odpočítanie DPH. Od kolaudácie nehnuteľnosti uplynulo menej ako 5 rokov. V čase, keď nehnuteľnosť predá, bude táto nehnuteľnosť už 5 rokov po kolaudácii. Tento predaj bude už oslobodený od dane. Aké povinnosti vyplývajú platiteľovi dane z tohto predaja?

DPH na zahraničnej faktúre

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pri objednávaní napríklad licencií od zahraničných dodávateľov sa slovenskej spoločnosti často stáva, že aj napriek tomu, že nahlási dodávateľovi svoje IČ DPH, zahraničný dodávateľ (platiteľ dane) jej vystaví faktúru s DPH.

Po upozornení a požiadaní o opravu sa zahraničná spoločnosť odvolá buď na svoje obchodné podmienky, že napríklad DPH vystavuje bez DPH až od určitého množstva, alebo sa odvolávajú na to, že faktúry vystavuje ich účtovný systém a nevedia to opraviť.

Slovenská spoločnosť túto DPH účtuje ako nedaňový výdavok. Je uvedený postup správny alebo je slovenská spoločnosť povinná uplatniť reverse charge?

Hlavná a vedľajšia činnosť príspevkovej organizácie a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevková organizácia má zdaniť poskytnuté plnenia a uplatniť odpočet z prijatých plnení, lebo koná v postavení zdaniteľnej osoby pre hlavnú a aj vedľajšiu činnosť. Odpoveď na stránke Finančnej správy SR rozlišuje zdanenie činnosti hlavnej a činnosti vedľajšej. Ako treba postupovať?

Odpočítanie DPH pri oneskorenom doručení faktúry

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Spoločnosť dostala faktúru od jej materskej spoločnosti, ktorá jej fakturuje za služby. Ide o služby za obdobie december 2018 až apríl 2019. Z toho vyplýva, že na faktúre sú dofakturované aj služby za december 2018. Faktúra bola vystavená v apríli 2019.

Môže spoločnosť danú službu za december 2018 považovať za dodanú na účely DPH v mesiaci apríl alebo musí faktúru rozdeliť, t. j. obdobie január až apríl 2019 bude vykázané v daňovom priznaní k DPH za apríl 2019 a obdobie december 2018 bude vykázané cez dodatočné daňové priznanie k DPH za december 2018?

Faktúra so zahraničnou DPH vystavená pre slovenského platiteľa DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Slovenský platiteľ DPH prijal od zahraničného platiteľa DPH faktúru so zahraničnou DPH. Faktúra bola za tovar. Aké povinnosti má slovenský platiteľ DPH? Má uvedený tovar tzv. samozdaniť? Ako má faktúru zaúčtovať a vykázať v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze? Môže slovenský platiteľ DPH požiadať o vrátenie DPH z tejto faktúry?

Faktúra za spotrebný materiál a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obchodná firma, mesačný platiteľ dane z pridanej hodnoty, objednala spotrebný materiál, ktorý využíva pri svojej podnikateľskej činnosti. Dodávateľská firma je z Taiwanu, materiál bol dodaný v marci 2019. Colný deklarant obchodnej spoločnosti vyrubil clo a DPH, ktoré boli tiež zaplatené v marci 2019.

Je správny predpoklad, že uvedená faktúra za dovoz materiálu nepodlieha „samozdaneniu“ a neuvádza sa ani v kontrolnom výkaze k DPH, ani v daňovom priznaní k DPH za marec 2019?

Môže si obchodná firma zaplatenú DPH „odpočítať“ podľa § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a uviesť v daňovom priznaní k DPH na riadku 24, prípadne 25? Treba ju uviesť aj do kontrolného výkazu k DPH?

Krádež náradia a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obchodnej spoločnosti bolo ukradnuté náradie, ktorého obstarávacia cena bola do 1 700 eur, bolo zakúpené v roku 2016 a zaúčtované priamo do spotreby (501). Má platiteľ dane odviesť daň, ktorú si uplatnil pri nákupe náradia, v zdaňovacom období, v ktorom zistil krádež tohto náradia?

Súťaž na podporu predaja vlastných výrobkov

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Na podporu predaja vlastných výrobkov chce podnikateľ usporiadať súťaž. Výhrou bude balíček s jeho výrobkami, ktorých skladová cena je nižšia ako 17 €, ale balík už s výrobkami túto hodnotu prekračuje. Čo pre podnikateľa vyplýva zo zákona o dani z pridanej hodnoty a z akého základu má DPH odviesť? Zo skladovej ceny alebo ceny, za ktoré vyrábanú produkciu predáva na trhu?

Odpočítanie DPH zo služby poskytnutej zamestnancovi ako benefit

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť zabezpečuje vybavenie prechodného pobytu pre zahraničného zamestnanca vyslaného na prácu pre spoločnosť. Spoločnosť, platiteľ DPH, dostane od dodávateľa tejto služby faktúru vrátane DPH. Vyfakturovaná suma (vrátane DPH) je následne zahrnutá zamestnancovi do jeho základu pre zdanenie daňou zo závislej činnosti (ako benefit).

  1. Je možné, aby tuzemský platiteľ DPH (zamestnávateľ) uplatnil odpočet fakturovanej DPH za služby vybavenia prechodného pobytu na území SR pre zamestnanca z doručenej faktúry?
  2. Je možné, aby fakturovaná suma bola pre zamestnávateľa daňovo uznaný náklad, ak zamestnávateľ zdaní uvedenú službu zamestnancovi ako príjem zo závislej činnosti?
  3. Je daňovo uznaným nákladom aj DPH, ak si ju zamestnávateľ neuplatní na vstupe, pričom suma faktúry vrátane DPH je zahrnutá do základu dane zamestnancovi?

Prepočet kurzom pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obchodná spoločnosť, platiteľ dane registrovaný pre DPH na Slovensku, nakúpila tovar od českého platiteľa dane. Faktúra bola vystavená 31. marca 2017, tovar bol prevezený z ČR na Slovensko 3. apríla 2017 a v tento deň spoločnosť nadobudla právo disponovať s tovarom ako vlastník. Akým kurzom treba prepočítať hodnotu tovaru?

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť