Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2023

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2023

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové or...

Používanie poukazov z hľadiska dane z pridanej hodnoty

Ing. Ján Mintál

Podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je poukaz definovaný ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať...

Zdaniteľná osoba v DPH vo vzťahu k orgánom verejnej správy a súvisiace praktické príklady pri nákupe tovarov a služieb

Ing. Zuzana Sidorová

Cieľom článku je všeobecne vymedziť orgán verejnej správy ako zdaniteľnú osobu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), určiť základnú podmienk...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 14. 4. 2023© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

do nového čísla časopisu DPH v praxi sme pre vás vybrali zaujímavé články na rôzne témy.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok Používanie poukazov z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Aký je rozdiel medzi jednoúčelovým a viacúčelovým poukazom? Nielen na túto otázku nájdete v článku odpoveď.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty. Druhý článok s názvom Zdaniteľná osoba v DPH vo vzťahu k orgánom verejnej správy a súvisiace praktické príklady pri nákupe tovarov a služieb vymedzuje orgán verejnej správy ako zdaniteľnú osobu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, určuje základnú podmienku uplatnenia jeho práva na odpočítanie DPH a situáciu ilustruje na praktických príkladoch.

Rubrika „Z Európskej únie“ obsahuje článok Daň z pridanej hodnoty pri predaji staršej budovy po jej podstatnej prestavbe, ide o zaujímavý rozsudok Súdneho dvora EÚ.

Želám vám príjemné čítanie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.