Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2020

DPH z neodpisovaného majetku pri bezodplatnom dodaní či zrušení registrácie

Ing. Peter Furmaník

Jednou z aplikačných nejasností zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") bola v minulosti otázka, či je platiteľ DPH povinný odviesť výstupnú DPH pri z...

Povinnosti pozostalých v súvislosti s úmrtím platiteľa DPH

Ing. Ján Mintál

Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníka v zmysle § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej len "živnostenský zákon") treba chápať ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,
 
vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2020 a opäť k vám prichádzame s novým číslom časopisu DPH v praxi. Októbrové číslo obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.
V rubrike "Aktuálne" uverejňujeme článok o povinnosti odviesť daň z pridanej hodnoty z neodpisovaného majetku pri bezodplatnom dodaní a pri zrušení registrácie pre DPH.
Rubrika "Z praxe" obsahuje dokončenie článku o oprave nesprávne fakturovaných údajov. Druhý článok v tejto rubrike sa zaoberá témou fakturácie odškodnení a náhrad vo vzťahu k DPH s poukázaním na relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ. Odpoveď na otázku, aké sú povinnosti pozostalých v prípade úmrtia živnostníka, ktorý bol platiteľom DPH, prináša ďalší článok.
V rubrike "Z Európskej únie" nájdete komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa rieši, či možno uplatniť odpočítanie dane z prác vykonaných v prospech obce na verejnej komunikácii.
V "Poradni" uverejňujeme odpovede na otázky čitateľov.
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.