Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2021

Komentár k novele zákona o DPH (II.)

Ing. Eva Mihálová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

(pokračovanie) Novelizácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. zákonom č. 344/2020 Z. z. (ďalej len „novela“ a „zákon o DPH“) priniesla rozsiahle zmeny pravidiel v elektro...

Zmeny zákona o DPH účinné od januára 2021

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Národná rada SR schválila 5. novembra 2020 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a ktorý bol zverejnený v zbierke zák...

Poskytnutie služby za protihodnotu – využívanie služobných vozidiel zamestnancom na súkromné účely

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa uplatnenia DPH v prípade využívania služobných vozidiel zamestnancom na súkromné účely – C‑28...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová,tel.: (02) 58 10 20 31, 
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 28,e-mail: Dana.Znavova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 96 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 11. 2. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,
prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.
V rubrike "Aktuálne" uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH, v ktorom sa jeho autorka zamerala na nové pravidlá uplatňovania DPH v oblasti elektronického obchodu. Podrobne sa v ňom venuje predaju na diaľku, definícii miesta určenia, ale aj zdaňovaniu elektronických rozhraní/platforiem.
Článok o zmenách zákona o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2021, prinášame v rubrike "Z praxe". Autorka v ňom podrobne rozoberá podstatu zmien jednotlivých ustanovení zákona o DPH.
V rubrike "Z Európskej únie" prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa uplatnenia DPH v prípade využívania služobných vozidiel zamestnancom na súkromné účely.
V "Poradni" nájdete oodpovede na otázky našich čitateľov.
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.