Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9/2014

Zmeny v daňovom poriadku vyvolané zákonom č. 218/2014 Z. z.

JUDr. Katarína Krchlíková Ing. Marta Mrvová

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. svojím obsahom predstavuje procesnú normu subsidiárnej (podpornej) povahy vo vzťahu ku kom...

Platenie dane a poistného z dividend vyplatených fyzickej osobe v roku 2014

Ing. Jolana Strýčková

Ak vypláca právnická osoba, ktorou je družstvo alebo obchodná spoločnosť (najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť) dividendy fyzickej osobe, prerozdeľuje sa zisk. Ide ...

Záložné právo na obchodný podiel

JUDr. Tatiana Mičudová

Záložné právo predstavuje vecné právo k cudzej veci zabezpečujúce pohľadávku a jej príslušenstvo. Legálna definícia záložného práva je obsiahnutá v § 151a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonník...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.