Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jarmila Strählová

Počet článkov autora: 88


Dovolenka, nárok a čerpanie

Dovolenka slúži na regeneráciu fyzických a psychických síl zamestnanca. Zamestnanec počas dovolenky nepracuje, lebo čerpá, podľa podmienok určených v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. dovolenku.

Účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve

Mzdy a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov, ktoré im poskytuje zamestnávateľ podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a ostatných pracovnoprávnych predpisov, sa považujú podľa § 19 od...

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve

Podnikateľ – FO účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva (JÚ) počas účtovného obdobia (kalendárneho roka) zaúčtuje všetky výdavky, ktoré sú z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov považované za daňové v...

Osobná spotreba podnikateľa – SZČO

Osobná spotreba podnikateľa – samostatne zárobkovo činnej osoby, je výdavok podnikateľa, ktorý podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nie je daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Aj ...

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2008 (2. časť)

Druhá časť článku nadväzuje na postup zostavenia účtovnej závierky a dopĺňa ho praktickými príkladmi vrátane zmien súvisiacich s prechodom na euro.

Oneskorené podanie a nepodanie daňového priznania k dani z príjmov

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. je daňové priznanie povinný podať každý, komu vznikla daňová povinnosť alebo ten, koho na to vyzve správ...

Optimalizácia dane z príjmov prerušením odpisovania

Podnikateľ môže optimalizovať výšku svojej daňovej povinnosti okrem iného aj pomocou prerušenia odpisovania. Podľa ustanovenia § 22 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) nie je povinný uplatniť daňový odpis ...

Účtovanie odpisov v jednoduchom účtovníctve

Podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti krátkodobý a dlhodobý majetok. Krátkodobý majetok je charakteristický tým, že jeho spotreba prebehne jednorazovo a pre dlhodobý majetok (hmotný aj nehmotný) je charakteristické, že spotreba...

Účtovanie miezd v sústave jednoduchého účtovníctva (1. časť)

Podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu sa stáva zamestnávateľom. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. V príspevku, ktorý je určený pre podnikajúce fyzické osoby účtujúc...

Chyby v mzdách a ich oprava

Pri výpočte mzdy môže nastať chyba. Chybu môže spôsobiť sám zamestnávateľ alebo je spôsobená tým, že zamestnanec nedodal potrebné informácie a podklady k výpočtu mzdy. Ak zamestnávateľ zistí, že pri výpočte mzdy zamestnanca došlo k chybe, má povin...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály