Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2022

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022 (II.)

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

Po nadobudnutí investičného majetku alebo jeho vytvorení na vlastné náklady sú platitelia dane povinní sledovať účel jeho použitia pri zmene charakteru podnikateľskej činnosti a rovnako tak aj sled...

Odpočítanie DPH, ak dodávateľ neodviedol daň z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie

Mgr. Elvíra Ungerová Zo seriálu: Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku „HA.EN“ (C‑227/21) zaoberal otázkou, či má príjemca transakcie nárok na odpočítanie DPH, ak vedel alebo vedieť mal, že dodávateľ neodvedie daň z dôvodu nepriaznivej fina...

Prevádzkareň v zahraničí a skupinová registrácia

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Prevádzkareň v zahraničí a skupinová registrácia

Prevádzkareň sa na účely dane z pridanej hodnoty (DPH) musí vyznačovať určitou stálosťou a existenciou personálneho a materiálneho vybavenia potrebného na vykonávanie ekonomickej činnosti z miesta ...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 12. 10. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2022, ktorý je zvyčajne poznamenaný zvýšeným pracovným nasadením a snahou urobiť čo najviac. Októbrové číslo nášho časopisu obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme dokončenie článku, ktorý sa venuje problematike úpravy dane pri zmene účelu alebo rozsahu použitia investičného majetku podnikateľa.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje články, ktoré vysvetľujú výhody a nevýhody skupinovej registrácie, podmienky a tiež dopady zmeny členskej štruktúry skupinovej registrácie. Tretí článok v tejto rubrike opisuje povinnosti platiteľa DPH pri predaji digitálneho obsahu.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame aktuálny rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý je venovaný otázke odpočítania DPH, ktorá nebola odvedená dodávateľom z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

V „Poradni“ nájdete odpoveď na čitateľskú otázku.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.