Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
6/2014

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2013

Ing. Jolana Strýčková

Dňa 29. apríla 2014 bolo v Zbierke zákonov zverejnené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 109/2014 Z. z.,ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kal...

Odpočítanie DPH pri nadobudnutí tovaru z krajín EÚ v príkladoch

Ing. Anton Kolembus

Podľa ust. § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) platiteľ dane vykoná odpočítanie dane priznanej z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iné...

Zmeny v zdaňovaní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou

Ing. Lucia Vanková

Novelou účinnou od 1. januára 2014 sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) premietli opatrenia, ktoré posilňujú boj proti daňovým únikom, najmä boj proti platbá...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.