Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Božena Jurčíková

Počet článkov autora: 66


Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019 (1. časť)

V priebehu roka 2017 bola schválená len jedna novela daňového poriadku zverejnená v Zbierke zákonov pod č. 267/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne...

Platnosť kolkových a poštových známok po zavedení eura

Budú sa dať kolky vystavené v Sk po skončení obdobia duálneho obehu vrátiť, prípadne vymeniť za kolky v eurách?

Úprava informačných systémov pri zavedení eura

Ako sa budú posudzovať náklady vynaložené na úpravu informačných systémov z dôvodu zavedenia meny euro z hľadiska zákona dani z príjmov – ako bežné výdavky alebo ako technické zhodnotenie?

Premena menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej meny na euro

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje opatrenia a postupy súvisiace so zavedením meny euro v Slovenskej republike je zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...

Duálne zobrazovanie a fakturácia

Bude duálnemu zobrazovaniu podliehať aj fakturácia dodaného tovaru alebo služby medzi právnickými osobami?

Sankcie pri nedodržiavaní pravidiel pri prechode na euro

Aké sú sankcie pri zistení nedostatkov alebo obchádzaní pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro?

Prepočty štatistických ukazovateľov na euro

Ako sa budú vykonávať prepočty štatistických a finančných (účtovných) ukazovateľov zo slovenskej meny na menu euro, ktoré spracováva Štatistický úrad SR?

Vplyv eura na uzatvorené zmluvy

Aký vplyv bude mať zavedenie eura na uzatvorené zmluvy a obchodné kontrakty pred jeho zavedením?

Prepočty základného imania a podielov na euro

Ako sa budú vykonávať prepočty základného imania a podielov na majetku na menu euro?

Určenie vecnej a miestnej príslušnosti správcu dane

Vecná a miestna príslušnosť správcu dane voči daňovému subjektu je dôležitým inštitútom pri správe daní. Od určenia miestnej a vecnej príslušnosti správcu dane sa vymedzuje orgán verejnej správy, ktorým je v tomto prípade správca dane, ktorý koná ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály