Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zásoby v podvojnom účtovníctve

Zásoby v podvojnom účtovníctve – záručné opravy, rezervy na záručné opravy a záručný paušál

Základné právne normy, ktoré upravujú zodpovednosť za vady, záruky a záručné doby sú Občiansky a Obchodný zákonník. Občiansky zákonník v § 619 až § 627 upravuje zodpovednosť za vady predávanej veci v maloobchode fyzickou alebo právnickou osobou ak...

Zásoby v podvojnom účtovníctve – účtovanie reklamácií pri obstarávaní a pri predaji zásob

V praxi sa stáva, že dodané zásoby nie sú v požadovanej kvalite, objednanom množstve, sú poškodené, nefunkčné alebo majú iné nedostatky a účtovná jednotka ich musí reklamovať. Pod reklamáciou rozumieme písomné oznámenie dodávateľovi, že dodané zás...

Zásoby v podvojnom účtovníctve – zľavy z cien zásob

Súčasťou cenovej politiky podnikateľov je aj systém cenových zliav. Zľavy sa uplatňujú jednak v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aj pri predaji konečnému spotrebiteľovi. Pojem „zľava“ v žiadnom zákone definovaný nie je.

Zásoby v podvojnom účtovníctve – účtovanie ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh

Pri inventarizácii zásob sa, okrem množstva zásob, zisťuje aj ich úžitková hodnota, ktorá sa porovnáva s ich ocenením v ­účtovníctve. Ak sa zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úb...

Zásoby v podvojnom účtovníctve – účtovanie úbytku zásob

Úbytok zásob pri vyskladňovaní je účtovaný v rovnakej cene, v akej sú zásoby oceňované na sklade. Vyskladnenie zásob môže byť z dôvodu predaja, použitia vo výrobe alebo inej konečnej spotrebe, vyradenia pre neupotrebiteľnosť alebo poškodenie, v dô...

Zásoby v podvojnom účtovníctve – vymedzenie, účtovanie a ich oceňovanie

V zmysle ust. § 17 ods. 1 písm. a) opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú ­podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“) záso...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály