RUBRIKA: Jednoduché účtovníctvo

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie uzávierkových účtovných operácií v sústave jednoduchého účtovníctva (II.)

Daňové zameranie jednoduchého účtovníctva (JÚ) vyžaduje od podnikajúcej fyzickej osoby, aby každú hospodársku operáciu posudzovala podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pretože výsledkom jednoduchého účtovníctva je základ dane, ktorý je podkladom pre výpočet dane z príjmov. Článok je dokončením prvej časti, ktorú sme uverejnili v predošlom čísle.

Účtovanie uzávierkových účtovných operácií v sústave jednoduchého účtovníctva (I.)

Daňové zameranie jednoduchého účtovníctva (JÚ) vyžaduje od podnikajúcej fyzickej osoby, aby každú hospodársku operáciu posudzovala podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pretože výsledkom jednoduchého účtovníctva je základ dane, ktorý je podkladom pre výpočet dane z príjmov. Správne stanovenie základu dane spočíva v správnom zaúčtovaní príjmov a výdavkov, ktoré podnikateľ v priebehu roka prijal alebo vynaložil. Na zaistenie úplného súladu so ZDP slúžia uzávierkové účtovné operácie, ktoré sa účtujú pri uzatváraní účtovných kníh.

Postup prác pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky v JÚ

Dátum:
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenie roku v účtovníctve, t. z. uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky. Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „JÚ“), zostavuje riadnu účtovnú závierku vtedy, keď uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka nadväzuje na účtovanie v účtovných knihách, v ktorých podnikateľ – účtovná jednotka, účtoval v priebehu účtovného obdobia.

Účtovná závierka k 31. decembru 2018 v sústave jednoduchého účtovníctva

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva a sú povinní dodržiavať zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v JÚ“).

Účtovanie platieb platobnými kartami v jednoduchom účtovníctve

Dátum:
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Platba bankovou platobnou kartou je v súčasnosti jednoduchý a pohodlný spôsob platby, ktorý je rozšírený aj u podnikajúcich fyzických osôb. Platobnú kartu využíva podnikateľ najčastejšie ako bezhotovostnú platbu pri peňažnej úhrade za tovar, materiál alebo za služby.

Účtovanie dotácie v sústave jednoduchého účtovníctva

Dátum:
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Dotácia je nenávratný finančný príspevok, ktorý môže podnikateľ využívať pri výkone podnikateľskej činnosti. Na rozdiel od úveru a pôžičky, ktoré sú tiež cudzími zdrojmi, dotácia je viazaná na splnenie určitých presne vymedzených podmienok. V podnikateľskej praxi býva dotácia poskytnutá na určitý konkrétny účel, ktorý musí podnikateľ splniť. Poskytnutú dotáciu, ak splní podmienky, ktoré má uvedené v zmluve, nevracia. Poskytnutú dotáciu musí podnikateľ zdaniť.

Účtovanie odpisov v jednoduchom účtovníctve

Dátum:
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti krátkodobý a dlhodobý majetok. Krátkodobý majetok je charakteristický tým, že jeho spotreba prebehne jednorazovo a pre dlhodobý majetok (hmotný aj nehmotný) je charakteristické, že spotreba z účtovného a daňového hľadiska je rozložená na niekoľko rokov.

Účtovná závierka k 31. decembru 2017 v sústave jednoduchého účtovníctva

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Číslo:
Vydanie: 11/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Povinnosť podnikateľov viesť účtovníctvo ustanovuje § 35 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p., a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Účtovanie miezd v sústave jednoduchého účtovníctva (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Článok sa zaoberá účtovaním miezd zamestnancov tých zamestnávateľov, ktorí účtujú v jednoduchom účtovníctve a v konkrétnych príkladoch vysvetľuje rôzne prípady, ktoré môžu nastať.

Účtovanie miezd v sústave jednoduchého účtovníctva (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu sa stáva zamestnávateľom. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. V príspevku, ktorý je určený pre podnikajúce fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a sú zamestnávateľmi, si ukážeme na príkladoch z praxe ako má podnikateľ – zamestnávateľ postupovať pri účtovaní miezd v sústave jednoduchého účtovníctva, s dôrazom na účtovanie v hlavnej účtovnej knihe – v peňažnom denníku.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 124.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť