Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Jednoduché účtovníctvo

Dlhodobý hmotný majetok a jeho odpisovanie v jednoduchom účtovníctve

Majetok v účtovníctve podnikateľa predstavuje budúci prínos vo forme zisku. Preto je sledovanie jeho stavu a zmien jednou zo základných úloh účtovníctva.

Záväzky a pohľadávky v jednoduchom účtovníctve

V tomto príspevku sa venujem pohľadávkam a záväzkom, najčastejšie sa vyskytujúcim operáciám s nimi a tiež ich účtovaniu v jednoduchom účtovníctve.

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve

Podnikateľ – FO účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva (JÚ) počas účtovného obdobia (kalendárneho roka) zaúčtuje všetky výdavky, ktoré sú z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov považované za daňové v...

Osobná spotreba podnikateľa – SZČO

Osobná spotreba podnikateľa – samostatne zárobkovo činnej osoby, je výdavok podnikateľa, ktorý podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nie je daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Aj ...

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2008 (2. časť)

Druhá časť článku nadväzuje na postup zostavenia účtovnej závierky a dopĺňa ho praktickými príkladmi vrátane zmien súvisiacich s prechodom na euro.

Nové postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo podnikateľov

Od 1. 1. 2008 je účinné opatrenie č. MF/27076/2007-74 zo dňa 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky úč...

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 20. marca 2009

Novelu postupov účtovania v JÚ možno rozdeliť na zmeny a doplnenia, ktoré nadväzujú na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. účinnú od 1. marca 2009, zmeny a doplnenia, ktoré nadväzujú na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z...

Účtovanie odpisov v jednoduchom účtovníctve

Podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti krátkodobý a dlhodobý majetok. Krátkodobý majetok je charakteristický tým, že jeho spotreba prebehne jednorazovo a pre dlhodobý majetok (hmotný aj nehmotný) je charakteristické, že spotreba...

Účtovanie miezd v sústave jednoduchého účtovníctva (1. časť)

Podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu sa stáva zamestnávateľom. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. V príspevku, ktorý je určený pre podnikajúce fyzické osoby účtujúc...

Osobná spotreba podnikateľa v jednoduchom účtovníctve

Osobná spotreba podnikajúcej fyzickej osoby (ďalej podnikateľ) predstavuje výdavok, ktorý nie je z hľadiska ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") daňovým výdavkom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály