Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2022

Zdaňovacie obdobie a podávanie daňových priznaní k DPH

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z ustanovenia § 77 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) je základným zdaňovacím obdobím platiteľa dane kalendárny mesiac. To zn...

Zníženie základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Platiteľ DPH si môže opraviť základ dane z nezaplatenej pohľadávky, pri ktorej skutočnosť, že nebude zaplatená, je definitívnej povahy, resp. je možné s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 11. 2. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,
v čísle 2/2022 časopisu DPH v praxi sme pre Vás pripravili nasledujúce články.
V rubrike "Aktuálne" uverejňujeme príspevok "Zdaňovacie obdobie a podávanie daňových priznaní k DPH". Článok podrobne a na príkladoch rozoberá mesačné a štvrťročné zdaňovacie obdobie, ich porovnanie, prechod z jedného obdobia na druhé a mnohé iné súvisiace skutočnosti.
V rubrike "Z praxe" nájdete článok "Zníženie základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke". Ďalšie články riešia tri rôzne situácie v prípade, keď ide o dve dodania a jednu prepravu z hľadiska dane z pridanej hodnoty.
"Z Európskej únie" je rubrika, v ktorej pravidelne uverejňujeme zaujímavé judikáty z praxe, tentokrát ide o príspevok Poskytnutie služby vs. sankcia - poplatok vyberaný v prípade porušenia všeobecných podmienok využívania parkovísk.
Ako posledná je naša "Poradňa".
Želáme Vám príjemné čítanie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.