Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2016

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2016

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Nezdaniteľné časti základu dane ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Uplatniť si ich môže iba ten daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval tzv. aktívne ...

Daňové výhody investovania na účtoch dlhodobého investičného sporenia

Ing. Miroslava Brnová

V septembri 2015 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., a to zákon č. 253/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016 (ďalej len „ZDP“).

Právna úprava sankcií za porušenie účtovných predpisov v Slovenskej republike a Českej republike

Ing. Daša Mokošová, PhD. Ing. Jan Molín, PhD.

Takmer v každej ľudskej činnosti, teda aj v oblasti účtovníctva môže dôjsť k takým rozhodnutiam s dopadom na účtovanie a vykazovanie skutočností tvoriacich predmet účtovníctva, ktoré nie sú v súlad...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.