AUTOR: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosť fyzickej osoby (ďalej len „FO“) platiť preddavky na daň v preddavkovom období sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Od 1. 1. 2020 sa významným spôsobom mení a zároveň zjednodušuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti FO a súčasne sa zvyšuje hranica, od ktorej sú FO povinné platiť preddavky na daň. To znamená, že podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú v novom preddavkovom období začínajúcom v roku 2020 povinné platiť preddavky na daň z príjmov iba FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP, ak ich posledná známa daňová povinnosťpresiahla 5 000 €.

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a až § 55e zákona o DPH), zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 až § 58 zákona o DPH) a tiež vrátenie dane cestujúcim (zahraničným turistom) pri vývoze tovaru (§ 59 až § 60 zákona o DPH). Postup podania žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu slovenským platiteľom dane je upravený iba rámcovo (§ 55f a § 55g zákona o DPH).

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platitelia dane, u ktorých v priebehu roku 2019 došlo k zmene účelu použitia investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného)podľa§ 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) alebo k zmene rozsahu použitia nehnuteľného investičného majetkuna podnikanie a na iný účel ako podnikanie podľa § 54a zákona o DPH alebo s účinnosťou od 1. 1. 2019 k zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetkuna podnikanie a na iný účel ako podnikanie podľa § 54d zákona o DPH, sú povinní v poslednom zdaňovacom období roku 2019 vykonať dodatočnú úpravu odpočítanej dane.

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania službyuvedených v § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), aplikuje sa jedno z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH, a to v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo inej osobe ako zdaniteľnej.

Dodanie a nájom nehnuteľností z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od roku 2019 sa významným spôsobom mení zdaňovanie v prípade dodania a nájmu nehnuteľností, ktoré upravuje§ 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“), a to najmä s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania odpočtov dane pri dodaní a nájme nehnuteľností určených na bývanie. Zmeny sa týkajú jednak obmedzenia možnosti zdanenia nehnuteľnosti určenej na bývanie a rovnako aj práva voľby prenajímateľa na zdanenie prenájmu, akpredmetom nájmu je byt, rodinný dom alebo apartmán v bytovom dome. Súčasne sa stanovujú nové kritériá na oslobodenie od dane pri dodaní stavby, resp. jej časti, ktoré berú do úvahy aj kolaudáciu po zohľadnení vplyvu prestavby, resp. rekonštrukcie stavby, pričom naďalej zostáva zachované 5-ročné obdobie, v rámci ktorého platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanú stavbu alebo jej časť.

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vo všeobecnosti platí, že daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) znížiť iba základ dane zistený z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnostipodľa § 5 ZDP a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Keďže k 1. júlu 2018 došlo k zmene sumy životného minima, ktorá na daňové účely ovplyvňuje výpočet nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku sa v roku 2019 zvýšila, a to na 3 937,35 € ročne.

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Povinnosť daňovníka fyzickej osoby (ďalej len „FO“) platiť preddavky na daň v preddavkovom období sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú fyzické osoby s príjmamipodľa § 6 ZDP povinné platiť preddavky na daň z príjmov FO v preddavkovom období, ak ich posledná známa daňová povinnosťpresiahla 2 500 €.

Administratívne povinnosti platiteľov dane z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) ukladá platiteľom dane viaceré administratívne povinnosti. Medzi ne patrí napríklad vedenie záznamov na účely DPH, vyhotovovanie faktúr a ich uchovávanie, podávanie daňového priznania a úhrada vlastnej daňovej povinnosti, podávanie kontrolného a súhrnného výkazu. V určitých prípadoch zákon o DPH ukladá administratívne povinnosti aj osobám, ktoré nie sú platiteľmi dane.

Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2018 (2. časť)

Pri zdanení autorských honorárov majú autori (SZČO) na výber z dvoch režimov zdanenia, a to zdanenie daňou vyberanou zrážkou pri vyplatení autorského honoráru alebo zdanenie prostredníctvom daňového priznania po skončení zdaňovacieho obdobia. Druhá časť článku opisuje zdanenie prostredníctvom daňového priznania.

Daňový bonus v praxi v roku 2018

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Inštitút daňového bonusu bol zavedený s účinnosťou od 1. januára 2004 v § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „ZDP“), pričom nahradil dovtedy uplatňovanú nezdaniteľnú časť základu dane na vyživované dieťa. Kým nezdaniteľná časť základu dane na vyživované dieťa znižovala daňovníkovi jeho základ dane, daňový bonus na vyživované dieťa znižuje vypočítanú daň. Uplatniť si ho môžu iba daňovníci (FO) s tzv. aktívnymi príjmami podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak splnia zákonom stanovené podmienky. Od 1. januára 2018 sa podľa § 33a ZDP zavádza nová forma daňového zvýhodnenia, a to daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie.

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť