Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Počet článkov autora: 58


Dodanie a nájom nehnuteľností z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Od roku 2019 sa významným spôsobom mení zdaňovanie v prípade dodania a nájmu nehnuteľností, ktoré upravuje§ 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“), a to najmä s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatň...

Daňovo-odvodové povinnosti študentov v postavení podnikateľov (SZČO) v roku 2017

Za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa vo všeobecnosti považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z...

Daňovo-odvodové povinnosti študentov v postavení podnikateľov (SZČO) v roku 2020

Daňovo-odvodové povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej iba „SZČO“) v roku 2020 významným spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19, a to najmä posunutie zákonnej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2019. Táto s...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2020

Nezdaniteľné časti základu dane si môže uplatniť iba daňovník (FO), ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval tzv. aktívne príjmy. Od roku 2020 dochádza k zmene výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pričom výpočet nezdaniteľn...

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2020

Povinnosť fyzickej osoby (ďalej len „FO“) platiť preddavky na daň v preddavkovom období sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Od 1. 1. 2020 sa významným spôsobom mení a zároveň zjednodušuje výpočet poslednej známej daňovej povinn...

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a až § 55e zákona o DPH), zahraničnej osobe z tre...

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2019

Platitelia dane, u ktorých v priebehu roku 2019 došlo k zmene účelu použitia investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného)podľa§ 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) alebo k zmene rozsahu p...

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území S...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019

Vo všeobecnosti platí, že daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) znížiť iba základ dane zistený z aktívnyc...

Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2019

Povinnosť daňovníka fyzickej osoby (ďalej len „FO“) platiť preddavky na daň v preddavkovom období sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sú fyzické ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály