Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Počet článkov autora: 67


Dodanie a nájom nehnuteľností z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Od roku 2019 sa významným spôsobom mení zdaňovanie v prípade dodania a nájmu nehnuteľností, ktoré upravuje§ 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“), a to najmä s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatň...

Daňovo-odvodové povinnosti študentov v postavení podnikateľov (SZČO) v roku 2017

Za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa vo všeobecnosti považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022 (2. časť)

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej iba „NČZD“) uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) znížiť (čiastkový) základ dane...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2022

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej iba „NČZD“) uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) znížiť (čiastkový) základ dane zistený z aktívny...

Odpočítanie dane z tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2021

Novoregistrovaný platiteľ dane môže podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“)odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudol alebo prijal ako zdaniteľná osoba pred registráciou...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2021 (2. časť)

  Nezdaniteľné časti základu dane (ďalej len „NČZD“) si môže uplatniť iba daňovník – fyzická osoba (FO), ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval tzv. aktívne príjmy. Ak daňovník (FO) vykáže čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnos...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2021

Nezdaniteľné časti základu dane si môže uplatniť iba daňovník (FO), ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval tzv. aktívne príjmy. Ak daňovník (FO) vykáže čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti a súčasne aj čiastkový základ dane...

Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare v roku 2020

Na obchodovanie s použitým tovarom sa po splnení podmienok uplatňuje osobitný režim zdaňovania podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“), ktorý je založený na zdanení tzv. „marže“, resp. „pr...

Tuzemský reverse charge a DPH v roku 2020

Tuzemský prenos daňovej povinnosti (reverse charge) sa týka iba tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 10 až 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) s miestom dodania v tuzemsku, ak dodávateľ aj ...

Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty v SR v roku 2020

Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") v SR upravuje § 69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba "zákon o DPH"). Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, kto...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály